Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Opylování a včelaření
Kód předmětu:OAV
Název v jazyce výuky:Opylování a včelaření
Název česky:Opylování a včelaření
Název anglicky:Pollination and Beekeeping
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Semestr:LS 2018/2019 - AF
Vyučující:doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu Opylování a včelaření je naučit posluchače chápat význam opylovací činnosti včel v celém jeho rozsahu, a to jak z pohledu požadavků rostlin tak i včel. Výsledkem tohoto vzdělání jsou vysoce specializované znalosti, pokročilé dovednosti vycházející obsahově z názvu předmětu. Absolventi jsou odborně kompetentní k samostatnému řízení odborné činnosti při zajišťování a posuzování opylování rostlin a ochrany včel před otravami. Tato odborná činnost vyžaduje nové strategické přístupy. Absolventi předmětu jsou kompetentní nést odpovědnost za přínos k profesním znalostem a postupům.

Předmět je stavěn na základech mateřské disciplíny apidologie a i příbuzné disciplíny ekologie. Důraz je kladen jak na včelu medonosnou tak i na ostatní včely (Apoidea), jako jsou včely samotářské či čmeláci. V tomto předmětu tedy nejde jen o zajištění produkce, ale i udržení krajiny v optimálním stavu vhodném pro život jak chovaných tak volně žijících opylovatelů. Předmět Opylování a včelaření je zaměřen také na znalost české fauny včel opylovatelů a jejich potřeb v krajině, a to vše v návaznosti na změny v populacích včel, ke kterým v posledních desítkách let dochází. Existuje tu řada antropogenních činitelů (pesticidy, změna struktury krajiny, výkyvy klimatu atd.), které významně ovlivňují počty včel v krajině a tudíž i míru opylení rostlin, které jsou svojí existencí či produkcí na včelách závislé. Proto vedle předmětu Včelařství a Včelí produkty je Opylování a včelaření předmětem zaměřujícím se na včely jako na ekologický prvek se svými požadavky na prostředí vycházejícími bionomie jednotlivých druhů včel. Vedle pohledu na včely jako na producenty včelích produktů či opylovatelů monokulturních porostů se diskutují i jiné souvislosti, kterou jsou mnohem důležitější pro udržitelný rozvoj.
Obsah předmětu:
1.Současnost opylování rostlin a chovu včel (dotace 2/0)
2.Včely jako opylovatelé (Apoidea) (dotace 6/4)
3.Biologie a bionomie včel (dotace 8/0)
4.Včelaření a opylování (dotace 4/4)
5.Pastva včel (dotace 0/3)
6.Poznávání včel a práce se včelstvy (dotace 0/3)
7.Pesticidy a včely a otravy včelstev (dotace 1/0)
8.Čmeláci a samotářské včely a jejich využití v praxi (dotace 3/0)
9.Etologie opylovatelů (dotace 0/4)
10.Ekologie opylovatelů - krajina a včely a bioindikace (dotace 0/4)
11.Seminární cvičení (dotace 0/2)
a.zadání viz. http://mendelu.cz/user/apridal/seminar.pdf

12.AKTUÁLNÍ a ÚPLNÝ SYLLABUS je zveřejněn na: http://user.mendelu.cz/apridal/syllabus.htm (dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Odborná kompetentnost a schopnost nést odpovědnost k samostatnému řízení odborné činnosti při zajišťování opylování plodin.
-Schopnost aplikace znalosti v praxi.
-Schopnost chápat význam opylovací činnosti včel v celém jejím rozsahu, a to jak z pohledu požadavků rostlin tak i včel.
-Schopnost řešit problémy při zajišťování opylovací činnosti včel na poli i v technické izolaci
-Základní profesní znalosti ve smyslu výše specifikovaných kompetencí

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Splnění podmínek a) tzv. malého zápočtu (vypracování semestrální práce a ústně prezentované seminární téma) a b) ústní zkouška v délce do 30 minut dle cca 100 zkušebních otázek. Hodnotí se přesnost a úplnost odpovědi k vybranému tématu a také znalosti související s daným tématem. Zkoušející klade dotazy k danému či souvisejícímu tématu jen tehdy, pokud si není jist komplexností znalostí zkoušeného posluchače. Hodnocení A: jen u komplexních odpovědí bez nutností doplňujícího dotazu. Hodnocení B: při komplexní odpovědi s drobnými nepřesnostmi či neúplnostmi. Hodnocení C: nutnost doplňujících dotazů pro prověření znalostí a případně i drobné nepřesnosti a neúplnosti. Hodnocení D: méně závažné neznalosti. Hodnocení E: významné neznalosti či neúplnosti k tématu a nepomohá ani podání doplňujících dotazů. Hodnocení F je použito v případě odpovědí na jinou než položenou otázku či úplná nebo jen částečná podstatná neznalost k danému tématu.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška24 h
cvičení12 h
seminář2 h
laboratorní práce2 h
práce v terénu2 h
odborná exkurze2 h
projektová práce4 h
kolokvium5 h
veřejná prezentace (ústní)1 h
Samostudium
příprava na zkoušku45 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava prezentace3 h
zpracování protokolů2 h
zpracování projektů12 h
zpracování seminární práce4 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • PŘIDAL, A. -- ČERMÁK, K. Včelařství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 92 s. ISBN 80-7157-850-9.
  • PŘIDAL, A. Včelařství: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2005. 40 s. ISBN 80-7157-852-5.
  • PŘIDAL, A. Ekologie opylovatelů: vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Brno: Lynx, 2005. 108 s. ISBN 978-80-86877-04-4.
Doporučená literatura
  • Changes in Fauna of Wild Bees in Europe. Bydgoszczy: 1995. 220 s. ISBN 83-7096-115-0.
  • GOULSON, D. Bumblebees : their behaviour and ecology. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2003. 235 s. ISBN 0-19-852607-5.
  • SVENSSON, B. Foraging and nesting ecology of bumblebees /Bombus spp./ in angricultural landscapes in Sweden. Uppsala: SUAS, 2002. ISBN 91-576-5847-1.
  • http://mendelu.apridal.cz/s_text.htm#literatura