Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Malé vodní toky I
Kód předmětu:MALVT1
Název v jazyce výuky:Malé vodní toky I
Název česky:Malé vodní toky I
Název anglicky:Small Watercourses I
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - AF
Vyučující:Ing. Věra Hubačíková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (přednášející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cíl předmětu je přiblížit studentům funkci a význam vodního toku v krajině. Studenti získají znalosti o dimenzování koryt, regulacích, úpravách a revitalizacích vodních toků, které budou moci uplatnit v praxi. Při zpracování zadaného projektu "Úprava malého vodního toku" v programu AutoCAD využijí znalostí a dovedností získaných v předmětu Základy projektování.
Obsah předmětu:
1.Význam vodních toků, kategorizace malých vodních toků. (dotace 2/0)
2.Splaveninový režim. Jakost vody v tocích. (dotace 2/0)
3.Vývoj malých vodních toků. Příčné profily toku a vinutí trasy neupraveného toku. (dotace 3/6)
4.Účel, zásady a metody komplexní úpravy toků. (dotace 2/0)
5.Volba a návrh příčného profilu, návrh úpravy trasy, návrh podélného profilu a nivelety. (dotace 4/6)
6.Stabilita dna a svahů koryta. Příčné a podélné objekty na tocích. (dotace 3/5)
7.Návrhy druhů opevnění, ochranné hráze. (dotace 2/4)
8.Vegetační doprovod vodních toků. (dotace 2/3)
9.Revitalizace malých vodních toků. (dotace 2/0)
10.Vodoprávní legislativa, ochrana vod. (dotace 2/0)
11.Migrační prostupnost vodních toků. (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost navrhnout stabilní sklon toku
-Schopnost navrhnout vhodný vegetační doprovod toku
-Schopnost řešit úpravu malého vodního toku
-Schopnost zhodnotit provedenou revitalizaci toku

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:k získání zápočtu je třeba:
80% účast na cvičení,
odevzdání projektu úpravy toku
povinná účast na odborné exkurzi
závěrečná ústní zkouška
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška24 h
cvičení24 h
odborná exkurze8 h
konzultace8 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžné hodnocení8 h
zpracování projektů40 h
Celkem172 h

Základní literatura
  • HUBAČÍKOVÁ, V. -- OPPELTOVÁ, P. Úpravy vodních toků a ochrana vodních zdrojů. 2008.
Doporučená literatura
  • JŮVA, K. Malé vodní toky.
  • Revitalizace malých vodních toků - součást péče o krajinu. 1. vyd. Praha: Consult, 2004. 60 s. ISBN 80-902132-9-4.
  • TLAPÁK, V. -- HERYNEK, J. Úpravy vodních toků a hrazení bystřin. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 146 s. ISBN 80-7157-551-8.
  • KRÁLOVÁ, H. Řeky pro život: revitalizace řek a péče o nivní biotopy. Brno: Veronica, 2001. 439 s. ISBN 80-238-8939-7.