Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Ochrana vodních zdrojů
Kód předmětu:OVZ
Název v jazyce výuky:Ochrana vodních zdrojů
Název česky:Ochrana vodních zdrojů
Název anglicky:Water Sources Protection
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - AF
Vyučující:doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Studenti získají znalosti v oblasti vodoprávní legislativy, znečišťování a ochrany povrchových a podzemních vod, problematiky ochranných pásem vodních zdrojů využívaných za účelem zásobování pitnou vodou, dále pak v otázkách státní správy ve vodním hospodářství a v problematice vodohospodářského plánování. Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se ve vodoprávní legislativě a schopni provést v laboratoři rozbor vzorku vody a spektrofotometricky stanovit hodnoty základních chemických a fyzikálních ukazatelů.
Obsah předmětu:
1.Druhy vod, rozdělení a charakteristika vodních zdrojů (dotace 2/2)
2.Vývoj vodoprávní legislativy (dotace 4/2)
a.Historie vodního práva
b.Vodní zákon
c.Zákon o vodovodech a kanalizacích
d.Prováděcí předpisy, vyhlášky, nařízení vlády
e.Nakládání s vodami

3.Jakost vody, znečišťování (dotace 4/4)
a.Rozdělení zdrojů znečištění
b.Eutrofizace
c.Saprobita
d.Acidifikace
e.Organoleptické vlastnosti vod

4.Charakteristika nejvýznamnějších ukazatelů jakosti povrchových a podzemních vod (dotace 2/4)
a.Sloučeniny dusíku
b.Sloučeniny fosforu
c.Organické látky
d.CHSK, BSK, pH
e.Kovy a polokovy
f.Mikrobiologické ukazatele

5.Rozdělení ochrany vod (dotace 2/2)
a.Obecná ochrana vod
b.Zvláštní ochrana vod - CHOPAV
- citlivé oblasti
- zranitelné oblasti
c.Nitrátová směrnice

6.Speciální ochrana vod (dotace 2/2)
a.Pásma hygienické ochrany
Ochranná pásma
Režim hospodaření v OP
Dopad ochranných opatření na hospodaření v OP

7.Státní správa ve vodním hospodářství (dotace 2/2)
a.Správní řád

8.Riziková analýza, monitoring v povodí, plánování v oblastech povodí (dotace 2/2)
9.Závadné látky, havárie, havarijní plán (dotace 2/2)
10.Srážkové vody (dotace 2/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Schopnost navrhnout financování revitalizací
-Schopnost orientace ve vodoprávní legislativě
-Schopnost orientovat se v problematice stanovení ochranných pásem vodních zdrojů
-Schopnost řešit úpravu malého vodního toku
-Schopnost řešit úpravu malého vodního toku
-Schopnost vyhodnotit jakost vody

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:K získání zápočtu je třeba:
80% účast na cvičení, odevzdání seminárních prací, účast na výjexdu.
Závěrečná ústní zkouška
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška24 h
cvičení24 h
laboratorní práce4 h
odborná exkurze8 h
konzultace6 h
Samostudium
příprava na zkoušku52 h
příprava na průběžné hodnocení5 h
zpracování protokolů15 h
zpracování projektů30 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • HLAVÍNEK, P. -- ŘÍHA, J. Jakost vody v povodí. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 209 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-2815-5.
Doporučená literatura
  • HETEŠA, J. Hydrochemie. 1. vyd. Brno: MZLU, 1998. 95 s. ISBN 80-7157-289-6.
  • PITTER, P. Hydrochemie. 4. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko technologická v Praze, 2009. 579 s. ISBN 978-80-7080-701-9.