Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Statistické zpracování dat
Kód předmětu:STZPD
Název v jazyce výuky:Statistické zpracování dat
Název česky:Statistické zpracování dat
Název anglicky:Statistical processing of data
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 1/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský navazující
Semestr:LS 2018/2019 - AF
Vyučující:doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Tomáš Zdražil (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je zvládnutí základních statistických metod studenty a jejich aplikace v biologickém a zemědělském výzkumu a praxi. V předmětu je kladen důraz na zvládnutí statistického vyhodnocení biologických experimentálních dat s využitím statistického softwarového vybavení (programy Statistica 12 a MS Excel). Využití znalostí a dovedností získaných studenty v předmětu se předpokládá později mj. při zpracování závěrečných prací.
Obsah předmětu:
1.Základní statistické pojmy, úvod do statistické analýzy (dotace 2/2)
a.Statistická jednotka, soubor, znak a jejich vlastnosti
b.Etapy statistické práce
c.Statistické vyjadřovací protředky

2.Popis a vlastnosti jednorozměrného souboru (dotace 2/4)
a.Třídění spojitého a diskrétního znaku, tabulka rozdělení četností, histogram, hůlkový graf
b.Charakteristiky obecné úrovně a variability, míry šikmosti a špičatosti rozdělení

3.Výběrové metody, náhodná veličina a její rozdělení (dotace 2/4)
a.Podstata a druhy výběru
b.Náhodný výběr, směrodatná a přípustná chyba
c.Stanovení rozsahu výběru

4.Bodový a intervalový odhad (dotace 2/2)
a.Intervalový odhad jednostranný a oboustranný
b.Intervaly spolehlivosti pro průměr a rozptyl
c.Intervaly spolehlivosti pro směrodatnou odchylku

5.Testování statistických hypotéz (dotace 4/8)
a.Prinicp a postup při testování statistických hypotéz, chyby při testování
b.Testy o střední hodnotě, jednovýběrový a dvouvýběrový t-test, párový t-test
c.Testy o rozptylu, Chí-kvadrát test, F-test, Cochranův test, Bartlettův test, Leveneho test
d.Analýza variance a kovariance, následné testování
e.Neparametrické testy, následné testování

6.Lineární regrese a korelace (dotace 2/4)
a.Regresní analýza, regresní model
b.Metoda nejmenších čtverců (MNČ)
c.Fitované hodnoty, rezidua, předpovědi
d.Hodnocení kvality modelu, R2 a upravený R2
e.Korelační analýza, párový korelační koeficient
f.Neparametrická korelace, Spearmanův pořadový koeficient korelace
g.Statistická indukce v regresní a korelační úloze

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost rozhodovat
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost aplikace statistických metod při vyhodnocování pokusů
-Studenti mají uživatelské znalosti a výpočetní dovednosti při práci se statistickým softwarem.
-Studenti umí interpretovat číselné a grafické výsledky statistických analýz a aplikovat je.
-Studenti umí použít testy statistických hypotéz a interpretovat jejich výsledky.
-Studenti umí zjistit a posoudit rozdělení a variační charakteristiky jednorozměrných statistických dat.
-Studenti umí zvolit vhodnou metodu analýzy experimentálních biologických dat.

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet se uděluje na základě dvou zpracovaných projektů zadaných učitelem: hodnoceno uznán 10b (nebo 5b) / neuznán (0b), průběžného testu (vyžaduje se >= 50 % bodů) a splnění aktivní účasti ve cvičeních (<= 2 absence). Aktivní účast je současně hodnocena 1 bodem / cvičení. Udělení zápočtu je podmínkou připuštění k závěrečné zkoušce. K absolvování zkoušky se vyžaduje >= 50 % bodů. Výsledná známka je stanovena na základě součtu bodů ze závěrečné zkoušky, průběžného testu, projektů a aktivní účast: A <100 – 110>; B <90 – 100); C <80 – 90); D <70 – 80); E <60 – 70); F <0 – 60). Garant může výsledné hodnocení posunout o 1 stupeň oběma směry. Předmět není možné studovat během zahraničního výjezdu.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška12 h
cvičení24 h
Samostudium
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava na průběžný test16 h
zpracování projektů20 h
Celkem112 h

Základní literatura
  • STÁVKOVÁ, J. -- DUFEK, J. Biometrika. 2. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. 178 s. ISBN 978-80-7375-634-5.
  • BUDÍKOVÁ, M. -- KRÁLOVÁ, M. -- MAROŠ, B. Průvodce základními statistickými metodami. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 272 s. Expert. ISBN 978-80-247-3243-5.
  • NEUBAUER, J. -- SEDLAČÍK, M. -- KŘÍŽ, O. Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. Praha: Grada, 2016. 280 s. ISBN 978-80-247-5786-5.
Doporučená literatura
  • HEBÁK, P. -- HUSTOPECKÝ, J. -- MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody [2]. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2005. 239 s. ISBN 80-7333-036-92.
  • MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy včetně CD. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 764 s. ISBN 80-200-1008-4.
  • Statistics for engineers and scientists. Boston: McGraw-Hill, 869 s. ISBN 0-07-121492-5.
  • ŘEZÁČ, M. -- BUDÍKOVÁ, M. Statistika I. [online]. 2010. URL: http://www.math.muni.cz/~mrezac/vyuka/StatistikaI.pdf.
  • SAMUELS, M L. -- WITMER, J A. Statistics for the life sciences. 4. vyd. Harlow: Pearson, 2014. 634 s. Pearson new international edition. ISBN 1-292-02397-X.