Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Odborný jazyk - Němčina, AE, PUO
Kód předmětu:OTNJA
Název v jazyce výuky:Fachsprache - Deutsch - Agroökologie, Bodenveränderungen und Bodenschutz
Název česky:Odborný jazyk - Němčina, AE, PUO
Název anglicky:German for Specific Purpose
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:němčina
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - AF
Vyučující:Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty:Světový jazyk - němčina - zkouška nebo Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2 nebo Světový jazyk - němčina pokročilí 2
Zaměření předmětu:Schopnost vyjádřit názor k odborné problematice
Schopnost ústně a písemně sumarizovat text
Schopnost poslechu s porozuměním odborné problematiky
Schopnost čtení odborného textu s porozuměním
Obsah předmětu:
1.Ekologické zemědělství (dotace 0/2)
2.Ochrana a životní prostředí hospodářských zvířat (dotace 0/2)
3.Znečištění vzduchu (dotace 0/2)
4.Znečištění vody (dotace 0/2)
5.Obnovitelné zdroje energie (dotace 0/2)
6.Kvalita půdy (dotace 0/2)
7.Skleníkový efekt (dotace 0/2)
8.Biopaliva (dotace 0/2)
9.Půdní eroze (dotace 0/2)
10.Zpracování biomasy (dotace 0/2)
11.Světové zásoby potravin (dotace 0/2)
12.Ozónová díra (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost samostatné práce
-týmová práce

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost komunikovat v němčině s využitím odborné terminologie daného studijního oboru
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím odborné terminologie daného vědního oboru
-Schopnost ústně prezentovat daná odborná témata v daném jazyce
-Schopnost vyjádřit názor k dané odborné tématice
-Znalost speciálních gramatických struktur

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Písemná a ústní zkouška
Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou. Hodnotí se účast na cvičeních.
Písemný test: 60-minutový písemný test (minimální skóre 65%) na daná témata předmětu, test se píše v 11. týdnu semestru

Ústní zkouška: a) 15-minutová prezentace v průběhu cvičení na téma daného oboru v německém jazyce,
b) prezentace a obhajoba seminární práce z daného oboru v německém jazyce s použitím probrané odborné německé terminologie a gramatických struktur charakteristických pro odborný jazyk, 20 minut (minimální skóre 60 %)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
cvičení24 h
konzultace4 h
Samostudium
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava prezentace13 h
zpracování seminární práce13 h
Celkem84 h

Základní literatura
  • LÉVY, D. Kommunikation in der Landwirtschaf. Plzeň: Goethe-Institut , 2005. ISBN 3-464-21234-3.
  • BELÁKOVÁ, H. Čítanka německých odborných textů pro posluchače oborů technologie potravin a agroekologie. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 45 s. ISBN 80-7157-381-7.
Doporučená literatura
  • TOMŠÍK, K. Zemědělská němčina. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2007. 338 s. ISBN 978-80-86726-23-6.