Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Odborný jazyk - Angličtina, AE, PUO
Kód předmětu:OTAJA
Název v jazyce výuky:Professional Terminology - English, Agroecology, Land Consolidation and Soil Conservation
Název česky:Odborný jazyk - Angličtina, AE, PUO
Název anglicky:English for specific Purpose
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2019/2020 - AF
Vyučující:Mgr. Lea Hasíková (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (tutor)
Mgr. Petr Novák (cvičící, zkoušející)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty:Světový jazyk - angličtina - zkouška nebo Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2 nebo Světový jazyk - angličtina pokročilí 2
Zaměření předmětu:Rozšíření a upevnění znalostí získaných dosavadním studiem a zdokonalení komunikačních a prezentačních schopností studentů v cizím jazyce.
Seznámit se s odbornou slovní zásobou a naučit se překládat středně obtížný odborný text.
Obsah předmětu:
1.Ekologické zemědělství (dotace 0/2)
2.Životní prostředí (dotace 0/2)
3.Znečíštění vzduchu (dotace 0/2)
4.Znečištění vody (dotace 0/2)
5.Změny klimatu (dotace 0/2)
6.Obnovitelné zdroje energie (dotace 0/2)
7.Kvalita půdy (dotace 0/2)
8.Skleníkový efekt (dotace 0/2)
9.Biopaliva (dotace 0/2)
10.Půdní eroze (dotace 0/2)
11.Zpracování biomasy (dotace 0/2)
12.Světové zásoby potravin (dotace 0/2)
13.Prezentace studentů (dotace 0/2)
14.Hodnocení (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím odborné terminologie daného vědního oboru
-Schopnost písemně prezentovat daná odborná témata v daném jazyce
-Schopnost ústně prezentovat daná odborná témata v daném jazyce
-Schopnost vyjádřit názor k dané odborné tématice
-Znalost speciálních gramatických struktur

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Povinná 80% účast. Písemná a ústní zkouška . Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou. Hodnotí se účast na cvičeních. Písemný test: 60-minutový písemný test (minimální skóre 65%) na daná odborná témata. Ústní zkouška: Student by měl dosáhnout schopnosti pracovat s odborným textem svého studijního oboru -- porozumění textu, překlad textu, reprodukce/výklad textu. Dále by měl student dosáhnout schopnosti ústní komunikace a písemného projevu ve svém studijním oboru.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
cvičení28 h
konzultace3 h
Samostudium
příprava na zkoušku15 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test18 h
příprava prezentace10 h
Celkem84 h

Základní literatura
  • GLIESSMAN, S R. Agroecology: The Ecology of Sustainable Food Systems. Boca Raton: CRC Press, 2007. 384 s. ISBN 0-8493-2845-4.
  • SAPÁKOVÁ, E. -- ŠEFROVÁ, H. -- HASÍKOVÁ, L. -- HORKÝ, P. -- HŘIVNA, L. -- HORÁK, M. Garlic pests and their influence on yield in regional agricultural areas. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2014. 68 s. Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, ISSN 1803-2109 ; vol. 7 (2014), no. 2. ISBN 978-80-7509-036-2.
Doporučená literatura
  • MURPHY, R. Essential grammar in use: a self study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 319 s. ISBN 978-0-521-67580-2.