Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2
Kód předmětu:NJSP2
Název v jazyce výuky:Weltsprache - Deutsch Mittelfortgeschrittene 2
Název česky:Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2
Název anglicky:World Language - German Intermediate Course 2
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity), zápočet (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 0/8
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:němčina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - AF
Vyučující:Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty:Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je rozvíjet všechny jazykové dovednosti, t.j. rozšiřovat slovní zásobu s důrazem na mluvnickou přesnost a plynulost projevu.
Cílem předmětu NJSP 2 je zvládnout učivo lekce 9 - 15 téže učebnice.
Obsah předmětu:
1.Mluvení: ústní prezentace, komunikace v každodenních situacích (dotace 0/4)
a.studentova osobnost, rodina, bydliště
b.univerzita, Mendlova univerzita, fakulta, studijní obor
c.pohovor do zaměstnání

2.Poslech (dotace 0/4)
a.- pro celkové porozumění
b.- pro pochopení hlavní myšlenky
c.- pro specifickou informaci

3.Čtení semiautentických textů (dotace 0/4)
a.- pro celkové pochopení
b.- pro pochopení hlavní myšlenky
c.- pro specifickou informaci

4.Psaní (dotace 0/4)
a.psaní e-mailu
b.motivační dopis
c.dotazník
d.esej

5.Mluvnice (dotace 0/8)
a.- slovosled, syntax
b.- činný a trpný rod
c.- frázová slovesa
d.- préteritum, perfektum - pravidelná a nepravidelná slovesa

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce

Oborově specifické kompetence:
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen písemným testem a ústní zkouškou. Zápočet je udělen za písemný test (minimum 65%) a za splnění docházky (max 2 absence). Obsahem ústní zkoušky je rozhovor nad tématy probíranými v hodině, ústní zkoušení po 2.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení24 h0 h
Samostudium
příprava na zkoušku8 h0 h
příprava na průběžné hodnocení24 h0 h
Celkem56 h0 h

Základní literatura
  • HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2003. 276 s. ISBN 80-86119-66-1.
  • HÖPPNEROVÁ, V. -- JAUCOVÁ, L. Moderní učebnice němčiny: vhodná i pro samouky. 2. vyd. Praha: NS Svoboda, 2003. 357 s. ISBN 80-205-1014-1.
  • LÉVY-HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben. Fraus, 2005. ISBN 80-7238-369-8.
  • BLÜGGEL, B. -- DALLAPIAZZA, R. -- VON JAN, E. Tangram aktuell 2 Lektion 5 - 8 . Ismaning, Německo: Hueber Verlag, 2013. 148 s. ISBN 978-3-19-001817-8.