Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2
Kód předmětu:AJSP2
Název v jazyce výuky:World Language - English Intermediate Course 2
Název česky:Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2
Název anglicky:World Language - English Intermediate Course 2
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 0/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - AF
Vyučující:Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
Ing. Joany Lizet Hernandez Kong (cvičící, zkoušející)
Mgr. Petr Novák (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty:Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1
Zaměření předmětu:Cílem kursu je rozvíjet všechny jazykové dovednosti, t.j. rozšiřovat slovní zásobu s důrazem na mluvnickou přesnost a plynulost projevu uživatelů jazyka.
Obsah předmětu:
1.Mluvení : komunikace v každodenních situacích běžného života
ústní prezentace na zadaná témata
(dotace 0/6)
a.studentova osobnost
b.rodina, bydliště, země
c.Mendelova univerzita/fakulta/studijní obor
d.pohovor, pracovní pohovor

2.Poslech ze záznamu i z živého vystoupení (dotace 0/4)
a.- pro celkové porozumění
b.- pro pochopení hlavní myšlenky
c.- pro specifickou informaci

3.Čtení semiautentických textů (dotace 0/6)
a.- pro celkové porozumění
b.- pro pochopení hlavní myšlenky
c.- pro specifickou informaci

4.Psaní: vypracování písemných materiálů (dotace 0/4)
a.motivační dopis
b.dotazník
c.písemná zpráva
d.referát/esej aj.

5.Mluvnice (podle úrovně jazykových znalostí) (dotace 0/4)
a.slovosled
b.otázka/zápor/imperativ
c.časy/modalita; frázová slovesa
d.činný a trpný rod
e.souvětí; spojovací výrazy aj.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí.
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost zpracovávat a obratně využívat informace v cizím jazyce.
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Způsob ukončení:zkouška
Test + interview na střední úrovni pokročilosti; minimální 66% z celkového počtu úkolů v písemné části a 66% v mluvení.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení24 h0 h
konzultace3 h4 h
Samostudium
příprava na zkoušku14 h28 h
příprava na průběžné hodnocení5 h14 h
příprava na průběžný test5 h10 h
příprava prezentace5 h0 h
Celkem56 h56 h

Základní literatura
  • GUY, B. Complete First Certificate. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-0-52-169826-9.
  • MURPHY, R. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for elementary students of English. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. 259 s. ISBN 0-521-35770-5.
  • English vocabulary in use: pre-intermediate and intermediate. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 270 s. ISBN 0-521-55737-2.
  • FRONEK, J. Anglicko-český, česko-anglický slovník = English-Czech, Czech-English dictionary. 1. vyd. Praha: Leda, 1998. 1277 s. ISBN 80-85927-48-9.