Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Světový jazyk - angličtina pokročilí 2
Kód předmětu:AJP2
Název v jazyce výuky:World Language - English Advanced Course 2
Název česky:Světový jazyk - angličtina pokročilí 2
Název anglicky:World Language - English Advanced Course 2
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - AF
Vyučující:Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty:Světový jazyk - angličtina pokročilí 1
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je upevnění získaných znalostí a zdokonalení ve všech dovednostech, t.j. hlavně v oblasti komunikativní / porozumění a schopnost reagovat v angličtině/ a v písemném projevu. Výuka předmětu je založena na využití moderních metod s hlavním těžištěm prohloubení jazykových dovedností a kompetencí - především strategické, pragmatické a produktivní.Studenti budou psát tři 60 min. tety v průběhu semestru. Maximální bodové ohodnocení je 50 bodů, celkové bodové ohodnocení je 150 bodů. K získání zápočtu je potřeba získat nejméně 100 bodů. Testy budou psány v 5, 8, a 11 týdnu.Účast v testech je povinná.
Obsah předmětu:
1.Mluvení: ústní prezentace na daná témata - studentova osobnost, rodina, místo bydliště, vlast, univerzita /MZLU/, fakulta, studijní obor, vstupní pohovor do zaměstnání / letní brigády, opakovani uciva z předchozího semestru. (dotace 0/2)
a.prezentacni dovednosti - Univerzita a budouci povolani.

2.Tema: Picture yourself - self portraits,Poslech: pro celkové porozumění, pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek, pro specifickou informaci (dotace 0/2)
a.Analyza poslechu z autentických zdroju - (BBC, CNN)
b.Analyza typických chyb a jejich pouziti v praxi.

3.Tema: Leisure and Entertainment, Psaní: ZS - strukturovaný životopis, psaní odstavce / eseje, psaní e-mailu, vyplňování formuláře, LS - motivační dopis, stížnost, dotazník, referát/písemná zpráva. (dotace 0/2)
a.Akademicke psani dle sylabu.

4.Opakovani gramatických struktur:Mluvnice:- slovosled oznamovací věty, otázka, zápor, imperativ, časy, modální slovesa,pasívum, přídavná jména, příslovce, zájmena, spojky, frázová slovesa, souvětí /podmínková, vztažné, času, příčiny. (dotace 0/2)
a.Procvicovani gramatických struktur dle sylabu.

5.Tento sylabus představuje orientacni prehled gramatických struktur a komplexních jazykových kompetenci pro uroven - pokrocily. Veskere detaily sylabu budou předem radne prodiskutovany s vedoucim Ustavu jazykových a kulturních studii. Tema: prezentace studentu (dotace 0/2)
6.Tema: The ethics of reality television producers
Akademicke psani: Zprava, neformalni dopis.
(dotace 0/2)
7.Tema: At top speed, analýza textu
Akademické psaní: Formalni dopis
(dotace 0/2)
8.Tema: A lifelong process, Why do we need lifelong learning?
Akademicke psani: Motivacni dopis
(dotace 0/2)
9.Tema: Being somewhere else, analyza textu: Disappearing in Africa (dotace 0/2)
10.Tema: Health and Lifestyle, vyplnovani formularu a dotazniku (dotace 0/2)
11.Tema: Moving abroad, Getting a student visa or work permit. (dotace 0/2)
12.zaverecne testovani a zkouseni (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce

Oborově specifické kompetence:
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:ZS - zápočet (požadované znalosti v rozsahu probrané látky a vypracování résumé textu), LS - zkouška (požadované znalosti v rozsahu probrané látky, při ústní zkoušce schopnost komunikovat na dané téma).
V průběhu studia bude student psat serii testu k procviceni a upevneni uciva. Studenti vypracuji projekty, ktere nasledne predlozi u ustni casti zkousky
80% docházka
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
cvičení24 h
konzultace3 h
projektová práce4 h
Samostudium
příprava na zkoušku5 h
příprava na průběžné hodnocení5 h
příprava na průběžný test5 h
příprava prezentace5 h
zpracování projektů4 h
zpracování seminární práce1 h
Celkem56 h

Základní literatura
  • BROOK-HART, G. -- HAINES, S. Complete CAE - Student's Book . Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 264 s.
  • BROOK-HART, G. -- HAINES, S. Complete CAE Student's Book. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 264 s.
Doporučená literatura
  • MURPHY, R. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 300 s. ISBN 0-521-52932-8-.
  • SPARLING, D. English or Czenglish?. SPN, 1993. 220 s. ISBN 80-04-25969-3.
  • English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.
  • GAIRNS, R. -- REDMAN, S. Natural English : intermediate class. [jiný]. Oxford. 2002. ISBN 0-19-437330-4.