Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1
Kód předmětu:NJSP1
Název v jazyce výuky:Weltsprache - Deutsch für Mittelfortgeschrittene 1
Název česky:Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1
Název anglicky:World Language - German Intermediate Course 1
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 0/8
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:němčina
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - FRRMS
Vyučující:Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Světový jazyk - Němčina 1 a ne Světový jazyk - Němčina 2 a ne Světový jazyk - Němčina K 1 a ne Světový jazyk - Němčina K 2 a ne Obchodní jazyk - němčina a ne studovat na fakultě LDF
Zaměření předmětu:Rozšíření a upevnění znalostí získaných dosavadním studiem a zdokonalení komunikačních a prezentačních schopností studentů v cizím jazyce.
- ústní prezentace
- poslech pro celkové porozumění
- akademické psaní
- gramatika
Obsah předmětu:
1.Mluvení: ústní prezentace na daná témata - studentova osobnost, rodina, místo bydliště, vlast, univerzita, Mendlova univerzity, fakulta, studijní obor a jiná témata (dotace 0/4)
2.Poslech: pro celkové porozumění, pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek, pro specifickou informaci (dotace 0/4)
3.Psaní: strukturovaný životopis, psaní e-mailu, vyplňování formuláře (dotace 0/4)
4.Čtení: pro celkové porozumění, pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek, pro specifickou informaci (dotace 0/4)
5.Mluvnice: slovosled oznamovací věty, otázka, zápor, imperativ, časy, modální slovesa (dotace 0/8)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce

Oborově specifické kompetence:
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet bude udělen za splnění docházky (max 2 absence), za úspěšně absolvování testu v průběhu semestru a 1 testu na konci semestru a za přednesení ústní prezentace v hodině.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení24 h0 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení4 h0 h
Celkem28 h0 h

Základní literatura
  • HÖPPNEROVÁ, V. Moderní učebnice němčiny. Praha: Svoboda, 2007. ISBN 978-80-205-0594-1.
  • SCHÖNHERR, T. -- DALLAPIAZZA, R. -- VON JAN, E. TANGRAM aktuell 2 Lektion 1 - 4. Ismaning, Německo : Hueber Verlag, 2012. 152 s. ISBN 978-3-19-001816-1.
Doporučená literatura
  • BENÍŠKOVÁ - SCHULZE, B. Mit Deutsch in Europa. Fraus, 2004.
  • HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 326 s. ISBN 978-80-86929-42-2.