Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1
Kód předmětu:AJSP1
Název v jazyce výuky:World Language - English Intermediate Course 1
Název česky:Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1
Název anglicky:World Language - English Intermediate Course 1
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 0/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina, čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - FRRMS
Vyučující:Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Denisa Kovářová (cvičící, zkoušející)
PhDr. Ivana Malovičová (cvičící, zkoušející)
Mgr. Petr Novák (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Angličtina 2 a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Angličtina K 2 a ne Obchodní jazyk - angličtina a ne Obchodní jazyk - angličtina a ne studovat na fakultě LDF
Zaměření předmětu:Cílem kurzu je upevnit a rozšířit znalosti angličtiny a zlepšit komunikační a prezentační dovednosti studentů v cizím jazyce. V kurzu je kladen důraz na porozumění textu a porozumění slyšenému slovu. Dále by měl student být schopen ústní komunikace a písemného projevu na středně pokročilé úrovni.
Obsah předmětu:
1.Making connections (dotace 0/4)
a.Grammar: Present Simple and Present Continuous
b.Vocabulary: Social networks and the internet
c.Work skills: Writing a professional profile
d.Functions: Networking

2.International Design (dotace 0/4)
a.Grammar: Past Simple; Present Perfect Simple a Present Perfect Continuous
b.Vocabulary: Starting a new business; phrasal verbs
c.Work skills: Team meetings
d.Functions: Checking progress; delegating tasks

3.Prezentace studentů (dotace 0/2)
4.Future lifestyles (dotace 0/4)
a.Grammar: will, may, might, be likely / possible
b.Vocabulary: The speed of change; describing cause and effect
c.Work skills: Emails - confirming arrangements
d.Functions: Making arrangements

5.Prezentace studentů (dotace 0/2)
6.Heritage (dotace 0/4)
a.Grammar: Making comparisons
b.Vocabulary: City descriptions; -ing vs -ed adjectives
c.Work skills: Presentations - using visual aids
d.Functions: Giving opinions

7.Prezentace studentů (dotace 0/2)
8.Fashion and function (dotace 0/4)
a.Grammar: Modal and related verbs: have to, must, need to, be allowed to, can
b.Vocabulary: Colours and colour idioms; prefixes
c.Work skills: Telephoning
d.Functions: Giving advice and suggestions

9.Závěrečný test (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí.
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost zpracovávat a obratně využívat informace v cizím jazyce.
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Způsob ukončení: zápočet
Zápočtový test vycházející z probraného učiva; minimální skóre je 65%. Podmínkou připuštění k testu je prezentace přednesená na hodině v průběhu semestru.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení28 h0 h
Celkem28 h0 h

Základní literatura
  • HARDING, K. -- LANE, A. International express: intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROM. Oxford University Press, 2014. 167 s. ISBN 978-0-19-459786-9.
Doporučená literatura
  • HASHEMI, L. -- THOMAS, B. Grammar for first certificate with answers: self-study grammar reference and practice. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 259 s. Cambridge books for Cambridge exams--. ISBN 978-0-521-69087-4.
  • English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.
  • MURPHY, R. English grammar in use: a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 379 s. ISBN 978-0-521-53762-9.