Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Světový jazyk - angličtina pokročilí 1
Kód předmětu:AJP1
Název v jazyce výuky:World Language - English Advanced Course 1
Název česky:Světový jazyk - angličtina pokročilí 1
Název anglicky:World Language - English Advanced Course 1
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (1 kredit)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - FRRMS
Vyučující:Mgr. Lea Hasíková (cvičící, zkoušející)
Mgr. Petr Novák (cvičící, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Světový jazyk - Angličtina 1 a ne Světový jazyk - Angličtina 2 a ne Světový jazyk - Angličtina K 1 a ne Světový jazyk - Angličtina K 2 a ne Obchodní jazyk - angličtina a ne Obchodní jazyk - angličtina a ne studovat na fakultě LDF
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je upevnění získaných znalostí a zdokonalení ve všech dovednostech, t.j. čtení, mluvení, psaní a poslech intenzivním procvičováním témat každodenního života. Výuka předmětu je založena na využití moderních metod s hlavním důrazem na prohloubení jazykových dovedností a kompetencí. Jsou procvičovány schopnosti najít hlavní myšlenku vyslechnutého i psaného sdělení a dovednosti skimming a scanning.
Obsah předmětu:
1.Social Media (dotace 0/4)
a.Grammar: Tense review
b.Vocabulary: Prefixes
c.Work skills: Conversational strategies
d.Functions: Making a good impression

2.Resources (dotace 0/4)
a.Grammar: Perfect tenses
b.Vocabulary: Rules and limits
c.Work skills: Report writing
d.Functions: Checking and clarifying

3.Prezentace studentů (dotace 0/2)
4.Work-life balance (dotace 0/4)
a.Grammar: Relative clauses
b.Vocabulary: Suffixes and collocations
c.Work skills: Dynamic presentations
d.Functions: Hedging, contrasting, and generalizing

5.Prezentace studentů (dotace 0/2)
6.Providing a service (dotace 0/4)
a.Grammar: Narrative tenses
b.Vocabulary: Gerunds and infinitives
c.Work skills: Being assertive
d.Functions: Handling complaints

7.Prezentace studentů (dotace 0/2)
8.Looking into the future (dotace 0/4)
a.Grammar: Future tenses
b.Vocabulary: Future expressions
c.Work skills: Describing graphs
d.Functions: Problems and solutions

9.Zápočtový test (dotace 0/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí.
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Schopnost zpracovávat a obratně využívat informace v cizím jazyce.
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočtový test (minimální skóre v testu 65%); požadované znalosti v rozsahu probrané látky a splnění prezentace během semestru
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
cvičení28 h
Celkem28 h

Základní literatura
  • APPLEBY, R. -- WATKINS, F. International express: upper intermediate : student's book with pocket book and DVD-ROM. Oxford University Press, 2014. 167 s. ISBN 978-0-19-459787-6.
Doporučená literatura
  • English vocabulary in use: pre-intermediate & intermediate. 3. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 263 s. ISBN 0-521-01171-X.
  • O'DELL, F. English vocabulary in use: upper-intermediate. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 309 s. ISBN 0-521-66435-7.
  • MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 380 s. ISBN 05-2153-762-2.