Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Systematická botanika
Kód předmětu:SYB
Název v jazyce výuky:Systematická botanika
Název česky:Systematická botanika
Název anglicky:Systematic Botany
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - AF
Vyučující:Mgr. Martin Jiroušek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Leoš Kadlček (cvičící)
Ing. Jan Winkler, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Magda Zdražílková, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Studenti získají znalosti o systému a hlavních rysech vývoje nižších autotrofních a heterotrofních organizmů a vyšších rostlin. Budou mít dovednosti charakterizace nejdůležitějších tříd až čeledí, poznání jejich zástupců a významu popř. funkcí v ekosystému.
Obsah předmětu:
1.Úvod, předjaderné organismy (dotace 2/2)
a.Stručná historie botaniky.
b.Hlavní genofondová centra pěstovaných rostlin.
c.Botanické názvosloví, systematické kategorie.
d.Přehled soustavy organismů.
e.Prokaryotické organismy: Sinice - systém, zástupci, význam.

2.Eukaryotické organismy - houby, řasy. (dotace 6/6)
a.Řasy: obrněnky, krásnoočka, skrytěnky, Chromophyta, ruduchy, zelené řasy.
b.Houbové organismy: hlenky, nádorovky, oomycety, chytridomycety.
c.Houby: houby spájivé, vřeckovýtrusé, stopkovýtrusé, nedokonalé
d.Lišejníky.

3.Vyšší rostliny výtrusné. (dotace 2/2)
a.Mechorosty: hlevíky, jatrovky, mechy.
b.Kapraďorosty: plavuně, přesličky, kapradiny.

4.Rostliny nahosemenné (dotace 2/2)
a.Cykasy, jinany.
b.Jehličnany, liánovce.

5.Krytosemenné rostliny - Liliopsida (jednoděložné) (dotace 4/6)
a.Alismidae
b.Liliidae
c.Commelinidae

6.Krytosemenné rostliny - Magnoliopsida, Rosopsida (dvouděložné) (dotace 8/6)
a.Bazální řády - ANITA, Magnoliopsida.
b.Dvouděložné - Rosopsida (Eudicots) - bazální řády.
c.Dvouděložné - Caryophyllidová větev.
d.Dvouděložné - Rosidová větev.
e.Dvouděložné - Asteridová větev.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost determinace rostlinných druhů
-Základní znalost nejdůležitějších pěstovaných plodin Evropy
-Znalost systému hub a houbových organismů
-Znalost systému sinic a řas
-Znalost systému vyšších rostlin

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou konání zkoušky je úspěšně ukončené cvičení, kde se hodnotí účast, odevzdání herbáře 70 rostlin a úspěšnost průběžných hodnocení (2 poznávačky rostlinných druhů, testy z latinských názvů - student musí získat 66% maximálního počtu bodů, celkem za cvičení je maximum 150, minimum 100 bodů). Zkouška se skládá z písemné části a ústní části. Písemnou část představuje test, který se boduje. Pro postoupení k ústní části je nutné získat v testu nejméně 66% maximálně možného počtu bodů. Ústní část - charakteristiky jednotlivých systematických skupin a výčet nejvýznamnějších představitelů a jejich význam.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška24 h
cvičení24 h
odborná exkurze24 h
konzultace4 h
Samostudium
příprava na zkoušku32 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test22 h
Celkem140 h

Základní literatura
 • ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.
 • JANSKY, S. -- STERN, K. -- BIDLACK, J. Introductory Plan Biology. London: McGraw-Hill, 2003. 624 s. ISBN 0-07-119900-4.
 • HEYWOOD, V. Flowering Plants of the World. London: B T Batsford Ltd, 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
Doporučená literatura
 • HROUDA, L. -- CHRTEK , J. -- KUBÁT, K. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 80-200-0836-5.
 • ROSYPAL, S. a kol. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. 797 s. ISBN 978-80-86960-23-4.
 • SLAVÍK, B. -- HEJNÝ, S. Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 540 s.
 • HEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B. -- KIRSCHNER, J. -- KŘÍSA, B. Květena České republiky. 1. vyd. 542 s. ISBN 80-200-0256-1.
 • SLAVÍK, B. Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1995. 529 s. ISBN 80-200-0384-3.
 • SLAVÍK, B. -- CHRTEK, J. Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 568 s. ISBN 80-200-0590-0.
 • SLAVÍK, B. Květena České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 770 s. ISBN 80-200-0306-1.
 • HENDRYCH, R. Systém a evoluce vyšších rostlin: učební přehled. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 517 s.
 • KÜHN, F. Botanika. Speciální botanika a geobotanika. Praha: SNP, 1992.
 • ROSYPAL, S. a kol. Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd. Praha: SPN, 1992. 349 s. ISBN 80-04-22815-1.
 • NOVÁK, F A. Vyšší rostliny, I. a II. díl. Praha: Academia, 1978.
 • HEJNÝ, S. -- SLAVÍK, B. Květena České socialistické republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 557 s.