Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Počítačové projektování
Kód předmětu:POPRO
Název v jazyce výuky:Počítačové projektování
Název česky:Počítačové projektování
Název anglicky:Computer Project Planning
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 1/3
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:LS 2018/2019 - AF
Vyučující:Mgr. Petr Karásek (přednášející)
Ing. Tomáš Mašíček, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit posluchače s počítačem podporovaným projektováním v souvislosti s konkrétními aplikacemi z odborných předmětů, získat dovednosti nezbytné pro zpracování prostorových dat pomocí počítače.
Obsah předmětu:
1.Úvod do počítačem podporovaného projektování, nejdůležitější pojmy a vztahy. Vznik a vývoj CAD a GIS systémů v kontextu moderního projektování. Technické a programové vybavení a jeho uživatelé v souvislosti s počítačem podporovaným projektováním. (dotace 4/0)
2.Návrh zpracovávané úlohy, seznámení se s problémem, vazba na odborné znalosti. (dotace 2/4)
3.Přehled použitelných vstupních dat. Mapové podklady, terénní průzkum, terénní měření. Shromáždění vstupních dat - mapových podkladů, výsledků terénního průzkumu. (dotace 2/12)
4.Převod vstupních dat do digitální podoby. Scanování, transformace, vektorizace. (dotace 6/4)
5.Tvorba projektu. (dotace 12/32)
a.Předběžný návrh projektu.
b.Cíl a postup řešení.
c.Vytvoření projektu.
d.Konstrukce projektu.
e.Finalizace projektu.
f.Výstup z projektu.

6.Obhajoba projektu a diskuze. (dotace 2/4)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost analýzy a syntézy
-tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
-Analýza GIS dat
-Ovládání software ArcGIS.
-Tvorba mapových výstupů na základě analytické a syntetické činnosti
-Zpracování prostorových dat.

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Prezentace a obhajoba projektu vypracovaného GIS programem. Závěrečná písemná, praktická a ústní zkouška. Pro úspěšné složení písemné zkoušky je potřeba získat více než 50 % bodů. Praktická část zkoušky ověří dovednosti práce s GIS programem získané v průběhu výuky. Ústní část zkoušky je tvořena diskuzí o písemné části.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška12 h
cvičení36 h
projektová práce20 h
Samostudium
příprava na zkoušku40 h
příprava prezentace2 h
zpracování projektů30 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • RAPANT, P. Geoinformatika a geoinformační technologie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. 513 s. ISBN 80-248-1264-9.
  • TUČEK, J. Geografické informační systémy. Principy a praxe. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1998. 424 s. ISBN 80-7226-091-X.
Doporučená literatura
  • DAVIS, D E. Vytváříme mapy v GIS: prozkoumejte své okolí i celý svět v geografickém informačním systému. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 112 s. ISBN 80-7226-389-7.
  • WADE, T. -- SOMMER, S. A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems. 2. vyd. Redlands, Calif.: ESRI Press, 2006. 268 s. ISBN 978-1-58948-140-4.