Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Hydrologie a hydraulika 1
Kód předmětu:HYDH1
Název v jazyce výuky:Hydrologie a hydraulika 1
Název česky:Hydrologie a hydraulika 1
Název anglicky:Hydrology and Hydraulics
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2018/2019 - AF
Vyučující:Ing. Petra Oppeltová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je získat základní znalosti z hydrauliky a hydrologie, které budou studenti využívat v dalších odborných předmětech na agroekologickém oboru. Studenti budou schopni zpracovat a vyhodnotit hydrologická data a orientovat se v základech hydrostatiky a hydrodynamiky.
Obsah předmětu:
1.Hydraulika, základní pojmy, fyzikální vlastnosti kapalin,hydrostatika, hydrostatická tlaková síla (dotace 12/12)
a.Hydrodynamika, proudění kapalin, Bernoulliho rovnice Dotace:2/2
b.Laminární a turbulentní proudění, hydraulické ztráty Dotace:2/2
c.Výpočet a návrh otevřených koryt, vzorce pro rychlostní součinitele, výpočet složených průřezů, konzumční křivka Dotace:2/3
d.Energetická výška průřezu, říční a bystřinné proudění, výtok otvorem ve dně, výtok ponořeným a zatopeným otvorem Dotace:2/2
e.Přepady, rozdělení, přepad přes ostrou hranu, Bazinův přeliv, Thomsonův přepad Dotace:2/1
f.Křivka vzdutí a snížení, pohyb podpovrchové vody, Darcyho zákon, filtrační součinitel Dotace:2/2

2.Hydrologie (dotace 12/12)
a.Hydrologie a její význam, rozdělení, koloběh vody v přírodě, základní bilanční rovnice, povodí toku Dotace:2/2
b.Tvary povodí, geologičtí a klimatičtí činitelé, srážky: pozorování a měření, přístroje na měření srážek Dotace:2/2
c.Plošné rozdělení srážek, srážkoměry, metody stanovení srážkoměrného úhrnu v povodí Dotace:2/2
d.Deště, rozdělení dešťů, náhradní intenzita deště, periodicita, pravděpodobnost opakování Dotace:2/2
e.Srážkoodtokový proces povodí, intercepce, evapotranspirace, infiltrace a povrchová retence Dotace:2/2
f.Výpar, z rostlin, z půdy, z vodní hladiny, z holé půdy, výparometry Dotace:1/0
g.Měření vodních stavů a průtoků, přístroje a metody měření, měrné křivky Dotace:1/2

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost dimenzovat koryto toku
-Schopnost dimenzovat vývařiště
-Schopnost řešit základní problematiku hydrostatiky a hydrodynamiky
-Schopnost zpracovat a vyhodnotit hydrologická data

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:k získání ZÁPOČTU je třeba:
1. účast na cvičení -povoleny jsou 2 absence z celkového počtu 12 cvičení, do těchto absencí se započítávají i absence omluvené
2. odevzdání protokolů z hydrauliky (2 protokoly) a hydrologie (4 protokoly)
3. písemka z hydrauliky - výpočet 2 příkladů - každý student má 3 termíny/možnosti pro splnění této podmínky zápočtu, pokud neuspěje, je nutné předmět opakovat. Písemka je známkovaná v rozmezí A-F

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:
Ke zkoušce je možno se přihlásit až po získání zápočtu. Zkouška probíhá formou ústní. Student si losuje jednu otázku z oblasti hydrauliky a jednu otázku z hydrologie. Známka z písemky z hydrauliky (součást zápočtu) může ovlivnit výslednou známku závěrečné zkoušky o 1 stupeň.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška24 h
cvičení24 h
odborná exkurze4 h
konzultace2 h
Samostudium
příprava na zkoušku54 h
příprava na průběžný test35 h
zpracování protokolů25 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • HUBAČÍKOVÁ, V. Hydrologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 43 s. ISBN 978-80-7157-638-92009.
  • KREŠL, J. Hydraulika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 59 s. ISBN 80-7157-490-2.
  • KREŠL, J. Hydrologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2001. 125 s. ISBN 80-7157-513-5.
Doporučená literatura
  • KEMEL, M. Klimatologie, meterologie, hydrologie. Praha: ČVUT, 2000. 290 s. ISBN 80-01-01456-8.
  • SANETRNÍK, J. -- HOLÍK, J. Hydraulika: cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 38 s. ISBN 80-7157-442-2.
  • JANDORA, -- STARA, V. -- STARÝ, M. Hydraulika a hydrologie. Brno: CERM, 2002. 186 s. ISBN 80-214-2204-1.