Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Chemie - P
Kód předmětu:CHE-P
Název v jazyce výuky:Chemie - P
Název česky:Chemie - P
Název anglicky:Chemistry - P
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - AF
Vyučující:doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je dosáhnout, aby student získal teoretické poznatky o struktuře, vlastnostech, úloze a ekologii chemických látek, byl schopen posoudit vztahy mezi strukturou látky a jejími fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Student by měl získat znalosti o zápisu chemických vzorců látek a měl by získat základní dovednosti a zručnosti k provádění vybraných operací v chemické laboratoři
Předmět je znalostně zaměřen na obecnou chemii a chemii anorganických, organických, přírodních a makromolekulárních látek a biochemii v vazbou na životní prostředí.
Obsah předmětu:
1.Základní pojmy a zákony, chemické výpočty (dotace 2/0)
a.Výpočty z chemického vzorce,výpočty z chemické rovnice.
b.Koncentrace látková,hmotnostní, hmotnostní a objemová procentuální koncentrace.
c.Titrační stechiometrie.

2.Stavba atomů a molekul (dotace 2/0)
a.Elementární částice, atomové jádro, elekronový obal atomu.
b.Chemická vazba kovalentní, iontová, koordinační a kovová.
c.Molekuly polární a nepolární, mezimolekulové síly.

3.Skupenské stavy látek (dotace 2/0)
a.Plyny , stavová rovnice ideálního plynu, stavové chování reálných plynů.
b.Kapaliny, tuhé látky.

4.Periodická sostava prvků (dotace 2/0)
a.Výskyt, vlastnosti a využití vybraných prvků.

5.Chemická rovnováha (dotace 2/0)
a.Acidobazické reakce, teorie kyselin a zásad, disociační konstanty kyselin a zásad.
b.Srážecí reakce, součin rozpustnosti.
c.Komplexotvorné reakce, tvorba komplexů, konstanta stability.
d.Oxidačně-redukční reakce, Nernstova-Petersova rovnice.

6.Stavba organických látek (dotace 2/0)
a.Vazby v organických sloučeninách. Prostorové uspořádání molekul.
b.Průběh organických reakcí: indukční a mesomerní efekt, homolyza a heterolyza, substrat a reagent.
c.Polyreakce.

7.Chemie organických látek (dotace 2/0)
a.Uhlovodíky: Alkany, cyklolakany, alkeny, alkyny. Aromatické uhlovodíky.
b.Hydroxyderiváty - alkoholy a fenoly. Ethery.
c.Organické sloučeniny síry.
d.Organické sloučeniny dusíku.
e.Karbonylové sloučeniny: aldehydy, ketony a jejich deriváty (poloacetaly).

8.Chemie organických látek (dotace 2/0)
a.Karboxylové kyseliny: mono-, di-, trikarboxylové kyseliny, soli kyselin.
b.Funkční deriváty kyselin: halogenidy, anhydridy, estery, amidy, nitrily.
c.Substituční deriváty kyselin: halogenokyseliny, hydroxykyseliny, oxokyseliny, aminokyseliny.
d.Deriváty kyseliny uhličité.
e.Heterocyklické látky

9.Chemie makromolekulárních látek (dotace 4/0)
a.Struktura a fyzikální vlastnosti makromolekulárních látek. .
b.Polymery: polyolefiny, polyhalogenoolefiny, vinylové polymery, polymery akrylové kyseliny, vinylidenové polymery, polydieny.
c.Polykondenzáty: polyethery, polyestery, polyamidy, fenoplasty, aminoplasty.
d.Polyadukty: polyurethany.

10.Chemie přírodních látek (dotace 2/0)
a.Sacharidy: monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy. Reakce sacharidů. Deriváty sacharidů, glykosidy.
b.Peptidy.Nukleové kyseliny.Lipidy.Terpeny.Třísloviny.Alkaloidy.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost orientace v základních chemických procesech a přírodních zákonech probíhajících v životním prostředí
-Student získá aplikovatelné znalosti v oboru studia...
-Student získá informace o vlivu chemických faktorů /pH, koncentrace živin/ na děje v půdě a 
-Student získá informace o využití nebezpečných chemických látek v oboru..
-Student získá schopnost připravit roztoky přesných koncentrací a využít je v ošetření kulturních plodin a porostů.

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Požadavek ukončení: Podmínkou ke zkoušce je zápočet z laboratoří -- 100% účast, odevzdané dílčí laboratorní protokoly, postupné testy napsané na 50%, 50ti %ní úspěšnost v určování neznámého vzorku.
Zkouška je písemná, trvá 50minut. Skládá se ze tří částí, v teoretické části je nutno dosáhnout 20 bodů z možných 42 otázek, přičemž se špatné odpovědi odečítají, v názvoslovné části je potřeba dosáhnout 50% úspěšnosti, ve výpočtové části jsou dva příklady, je potřeba dosáhnout 75% úspěšnosti.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
konzultace14 h
Samostudium
příprava na zkoušku70 h
Celkem112 h

Základní literatura
 • NEDOMA, J. -- KOUTNÍK, V. -- HRDLIČKA, P. Anorganická a analytická chemie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1994. 224 s. ISBN 80-7157-133-4.
 • VACÍK, J. Obecná chemie. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 303 s. Učebnice pro vysoké školy.
 • HRDLIČKA, P. -- STŘELCOVÁ, M. Chemie obecná a anorganická : (laboratorní cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 70 s. ISBN 978-80-7375-442-632010.
 • ABSOLÍNOVÁ, H. Organická chemie - cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 46 s. ISBN 80-7157-573-9.
 • FIKR, J. -- KAHOVEC, J. Názvosloví organické chemie. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2005. 247 s. ISBN 80-7346-017-3.
 • HRDLIČKA, P. Chemie I: (názvosloví a výpočtové úlohy). 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1987. 82 s.
 • Názvosloví anorganické chemie: pravidla k roku 1985. 3. vyd. Praha: Academia, 1987. 183 s.
 • POSPÍCHAL, J. Úschovna elektronických přednášek a literatury. [online]. 2006. URL: http://jan.pospichal.biz.
Doporučená literatura
 • HUBÁČEK, J. a kol. Chemie pro vysoké školy zemědělské. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1988. 767 s.
 • VACEK, L. Organická chemie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1995. 227 s. ISBN 80-7157-140-7.
 • PACÁK, J. Jak porozumět organické chemii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 315 s. ISBN 80-7184-261-3.
 • SCHWARZENBACH, R P. -- GSCHWEND, P M. -- IMBODEN, D M. Environmental organic chemistry. Hoboken, N.J. 2003. ISBN 0471350532, 0471649643. URL: http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/110474149.
 • CAREY, F A. Organic Chemistry. 4. vyd. Boston: McGraw-Hill, 2000. 1108 s. ISBN 0-07-117499-0.