Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Chemie - CV
Kód předmětu:CHE-C
Název v jazyce výuky:Chemie - CV
Název česky:Chemie - CV
Název anglicky:Chemistry - CV
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - AF
Vyučující:Mgr. Natalia Cernei, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
doc. Ing. Jan Pospíchal, CSc. (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem výuky je dosáhnout, aby student získal dovednosti při základních laboratorních operacích v chemické laboraři a naučil se pracovat s jednoduchou laboratorní instrumentací. Důraz je kladen na bezpečné nakládání s chemickými látkami i ve vztahu k životnímu prostředí.
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 0/2)
a.Zásady bezpečnosti práce v chemické laboratoři. Vybavení laboratoře, odměrné sklo, odměřování. Váhy a vážení. Laboratorní technika obecně.

2.Základy laboratorní techniky analytické chemie kvalitativní. (dotace 0/4)
a.Důkazy kationtů (Ag+, Cu2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+). Neznámý vzorek.
b.Důkazy aniontů (Cl-, I-, S2-, SO32-, SO42-, CO32-, PO43-, NO2-, NO3-). Neznámý vzorek.

3.Základy laboratorní techniky odměrného stanovení. (dotace 0/6)
a.Příprava odměrných roztoků (NaOH, HCl) a jejich standardizace (metoda dle Bruhnse).
b.Neutralizační analýza: stanovení koncentrace neznámého vzorku H2SO4 (základní statistické zpracování výsledku).
c.Manganometrie, standardizace KMnO4.
d.Chelatometrie, stanovení Ca, Mg; obsah Ca a Mg ve vodách.

4.Sacharidy. (dotace 0/4)
a.Důkazy jednotlivých sacharidů. Analýza neznámého vzorku.
b.Kvantitativní (jodometrické) stanovení sacharidů (modelový vzorek).

5.Lipidy. (dotace 0/2)
a.Základní charakteristiky. Číslo kyselosti , číslo zmýdelnění , esterové číslo , jodové číslo .

6.Bílkoviny. (dotace 0/2)
a.Barevné a srážecí reakce aminokyselin a bílkovin. Chromatografie aminokyselin na tenké vrstvě (modelové vzorky, semena).

7.Stanovení vybraných látek v rostlinách (dotace 0/4)
a.Stanovení fenolických látek v rostlinném materiálu .
b.Terpeny a rostlinná barviva: Izolace a chromatografie na tenké vrstvě.
c.Stanovení rostlinných pigmentů dvouvlnovou spektrofotometrií.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Získání znalostí chemických výpočtů a názvosloví chemických látek

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Minimálně 80% účast na cvičeních.
Závěrečný zápočtový test v délce 30 minut, kde podmínkou jeho splnění je minimálně 75% úspěšnost odpovědí ze všech otázek.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
cvičení28 h
Samostudium
příprava na průběžný test14 h
zpracování protokolů14 h
Celkem56 h

Základní literatura
  • HRDLIČKA, P. -- STŘELCOVÁ, M. Chemie obecná a anorganická : (laboratorní cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 70 s. ISBN 978-80-7375-442-632010.
  • ABSOLÍNOVÁ, H. Organická chemie - cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 46 s. ISBN 80-7157-573-9.
  • HRDLIČKA, P. Chemie I: (názvosloví a výpočtové úlohy). 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1987. 82 s.
Doporučená literatura
  • FIKR, J. -- KAHOVEC, J. Názvosloví organické chemie. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2005. 247 s. ISBN 80-7346-017-3.
  • Názvosloví anorganické chemie: pravidla k roku 1985. 3. vyd. Praha: Academia, 1987. 183 s.
  • POSPÍCHAL, J. Úschovna elektronických přednášek a literatury. [online]. 2006. URL: http://jan.pospichal.biz.
  • PELCOVÁ, P. Názvosloví anorganických sloučenin a chemické výpočty. 1. vyd. Brno: ES MZLU Brno, 2009. ISBN 978-80-7375-314-6.