Studijní programy / B-ZS Zemědělská specializace / Geologie
Kód předmětu:GEOL
Název v jazyce výuky:Geologie
Název česky:Geologie
Název anglicky:Geology
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - AF
Vyučující:doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Marie Balková (cvičící)
Ing. David Juřička, Ph.D. (cvičící)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Získání základních všeobecných a pokročilých znalostí v oboru geologie a získání schopností tyto znalosti a dovednosti podrobit kritickému myšlení v interdisciplinárních aktivitách a souvislostech.


Poznání základů všeobecné geologie (základy geochemie, horninotvorné minerály, hlavní horniny ČR), geologie dynamická (činnost vnitřních a vnějších geologických sil), aplikovaná geologie zemědělská, základy geomorfologie, hydrogeologie a technické geologie. Představení geologie jako důležitého stanovištního předmětu a základní přírodovědné disciplíny s nezastupitelným ekologickým zaměřením.
Obsah předmětu:
1.Základy geologických věd, látkové složení zemské kůry. Význam makro a mikroelementů. (dotace 2/2)
2.Přehled hlavních horninotvorných minerálů (dotace 6/8)
3.Přehled hlavních hornin ČR (dotace 8/10)
4.Činnost vnitřních a vnějších geologických sil s ohledem na působení změn v krajině. (dotace 2/0)
5.Zvětrávání hornin a tvorba půdního substrátu a půd. (dotace 2/2)
6.Bonitace matečních hornin našich půd a jejich klasifikace. (dotace 2/2)
7.Regionální geologie Českého masívu a části Karpatské soustavy. (dotace 2/2)
8.Technické vlastnosti hornin a možnost jejich využití. (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost samostatné práce
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-aplikace základních geologických znalostí v praktickém kontextu pozemkových úprav a agroekologie.
-schopnost identifikace základních horninotvorných minerálů a hlavních horninových typů

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:požadavky na zápočet: poznání hlavních horninotvorných minerálů a hornin -dva oddělené testy
Zkouška: zvládnutí učiva v rozsahu přednášek a základní doporučené literatury -- písemná a ústní zkouška
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení28 h
Samostudium
příprava na zkoušku42 h
příprava na průběžné hodnocení18 h
příprava na průběžný test18 h
příprava prezentace8 h
zpracování projektů6 h
zpracování seminární práce20 h
Celkem168 h

Základní literatura
  • BAJER, A. -- KUČERA, A. -- VRANOVÁ, V. Geologie. Brno, LDF MENDELU: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Geologie_skripta.pdf, 2014. 103 s.
  • JELÍNEK, S. -- BAJER, A. Cvičení z lesnické a zemědělské geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 83 s. ISBN 80-7157-610-7.
  • HRUŠKA, B. Zemědělská geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 132 s. ISBN 80-7157-293-4.
  • MÍSAŘ, Z. -- DUDEK, A. -- HAVLENA, V. a kol. Geologie ČSSR I: Český masív. 1. vyd. Praha: SPN, 1983. 333 s.
Doporučená literatura
  • HRUŠKA, B. -- JELÍNEK, S. Lesnická geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 197 s. ISBN 80-7157-321-3.
  • LAŠTOVIČKA, Z. Lesnická a zemědělská geologie: (praktikum z geologie pro zemědělské a lesnické obory). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1996. 159 s. ISBN 80-7157-199-7.
  • Zemědělská geologie. 2. vyd. Praha: SZN, 1967. 358 s.
  • PELÍŠEK, J. Lesnická geologie. 1. vyd. Praha: SZN, 1956. 460 s.