Studijní programy / B-TO Technologie odpadů
Program: B-TO Technologie odpadů
Obor: B-TO-OH Odpadové hospodářství
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor je zaměřen na všechny technologie materiálového a energetického využití odpadů, případně technologie zneškodnění odpadů. Základem studia jsou disciplíny teoretického základu, disciplíny rozvíjející teoretický základ a hlavně profilové disciplíny, které vytvářejí základ pro uplatnění v oboru Odpadové hospodářství.
Studijní výstupy: Absolventi jsou kompetentní řídit a provozovat procesy v technologiích odpad. hospod., skládkování, nakládání s komunálním odpadem a recyklace odpadů, předcházení vzniku odpadů, zaváděním systému environmentálního managementu a čistší produkce ve všech odvětvích hospodářství i v komunální sféře.
Studenti získají profesní znalosti a odbornou způsobilost v souvisejících oblastech jako jsou laboratorní měřicí technika pro odpadové hospodářství, termické využití odpadů a biomasy, technologie čištění odpadních vod, technologická zařízení staveb pro odpadové hospodářství.
Absolvent má znalosti a kompetence praktického uplatnění legislativy odpadového hospodářství a legislativy navazující na ochranu ovzduší, vody, půdy, krajiny a životního prostředí.
Absolvent je kompetentní osobou pro navrhování a systematické projektování technologií odpadového hospodářství.
Absolvent je kompetentní vykonávat funkci odpadového hospodáře ve smyslu platných právních předpisů.
Uplatnění absolventů:Absolventi se uplatňují v podnikatelské sféře jako řídící pracovníci ve funkci "Odpadový hospodář" ve smyslu Zákona o odpadech. Uplatnění nacházejí ve veřejné správě a v poradenských a konzultačních organizacích.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIOLBiologiezkouška6
CAA-CChemie anorganická a analytická - CVzápočet2
CAA-PChemie anorganická a analytická - Pzkouška4
MTMatematikazkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FYZ1Fyzika Izkouška6
COR-CChemie organická - CVzápočet2
COR-PChemie organická - Pzkouška4
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
VMTVyšší matematikazkouška6
ZASZáklady strojnictvízkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP1Světový jazyk - angličtina pokročilí 1zápočet1
AJSP1Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 1zápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CBIOH-CBiochemie v OH - CVzápočet2
CBIOH-PBiochemie v OH - Pzkouška4
FYZ2Fyzika IIzkouška6
TRMTermomechanikazkouška6
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
AJP2Světový jazyk - angličtina pokročilí 2zkouška2
AJSP2Světový jazyk - angličtina středně pokročilí 2zkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ISOHInformační systémy v OHzkouška6
LOHLegislativa OHzkouška8
METEMechanika tekutinzkouška6
MRTOHMěření a řízení technologií OHzkouška5
MIKRBMikrobiologiezkouška6
PRAXBPraxe bakalářská - 2 týdnyzápočet2
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
OTAJOOdborný jazyk - Angličtina, OHzkouška3
OTNJOOdborný jazyk - Němčina, OHzkouška3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KOMOS1Komunální odpady a skládkování 1zkouška6
EKOPodniková ekonomikazkouška5
SOHStavby pro OHzkouška5
TRZO1Termické zpracování odpadů 1zkouška5
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPBakalářská prácezápočet10
BZOD1Biologické zpracování odpadů Izkouška6
CCOV1Čištění a čistírny odpadních vod 1zkouška7
MOH1Manipulace v OH 1zkouška4
TBETTechnika bioenergetických transformacízkouška5
VYPTVýpočetní technikazápočet4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
ESCHZEkologické systémy chovu zvířatzkouška5
PUDZPůdoznalstvízkouška6
RPSDRozvoj psychosociálních dovednostízápočet2
SKTOHServis a komerce v OHzkouška5
TEZN3Technické znalectví 3zkouška5
ZABUZařízení budovzkouška5
ZETEZemědělské technikyzkouška5