Studijní programy / B-RL Rostlinolékařství / Světový jazyk - němčina pokročilí 2
Kód předmětu:NJP2
Název v jazyce výuky:Weltsprache - Deutsch Fortgeschrittener 2
Název česky:Světový jazyk - němčina pokročilí 2
Název anglicky:World Language - German Advanced Course 2
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 0/8
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:němčina
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2019/2020 - AF
Vyučující:Mgr. et Mgr. Irena Býčková (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty:Světový jazyk - němčina pokročilí 1
Zaměření předmětu:Rozšíření a upevnění znalostí získaných dosavadním studiem a zdokonalení komunikačních a prezentačních schopností studentů v cizím jazyce.
Obsah předmětu:
1.Mluvení (dotace 0/8)
a.Prezentace
b.Aktuální události
c.Studium, univerzita

2.Poslech (dotace 0/6)
a.Pro celkové porozumění
b.Pro pochopení hlavní myšlenky/hlavních myšlenek
c.Pro specifickou informaci

3.Psaní (dotace 0/4)
a.Motivační dopis
b.Stížnost, dotazník
c.Referát, písemná zpráva

4.Mluvnice (dotace 0/6)
a.Zájmenná příslovce, adjektiva v genitivu
b.Vedlejší věty se statt-zu, anstatt dass, statt + genitiv
c.Trpný rod se "sein", "werden"
d.Vedlejší věty časové s "bevor", "während", "seit"
e.Příčestí minulé a přítomné

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce

Oborově specifické kompetence:
-Pochopení interkulturních rozdílů a souvislostí
-Schopnost komunikovat v cizím jazyce s využitím terminologie daného vědního oboru
-Uvědomování si a respektování hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostředí

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Podmínky ukončení: zápočet je udělen za úspěšné absolvování 1 průběžného testu během semestru a 1 testu na konci semestru + přednesení ústní prezentace v hodině + splnění docházky (max 2 absence). Uspěje-li student u písemného testu, následuje ústní část - pohovor nad tématy probíranými v hodině, zkoušení po dvou.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
cvičení24 h0 h
konzultace2 h0 h
Samostudium
příprava na zkoušku14 h0 h
příprava na průběžné hodnocení8 h0 h
příprava na průběžný test8 h0 h
Celkem56 h0 h

Základní literatura
  • LÉVY-HILLERICH, D. Mit Deutsch in Europa studieren - arbeiten - leben. Fraus, 2005. ISBN 80-7238-369-8.
  • HÖPPNEROVÁ, V. Deutsch an der Uni: němčina pro vysoké školy. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 326 s. ISBN 978-80-86929-42-2.
  • DALLAPIAZZA, R. a kol. Tangram aktuell 3: Lektion 5 - 8 : Kursbuch + Arbeitsbuch : Niveaustufe B1/2. 1. vyd. Ismaning: Hueber, 2006. 158 s. Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-001819-2.