Studijní programy / B-RL Rostlinolékařství / Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1
Kód předmětu:AVTZ1
Název v jazyce výuky:Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1
Název česky:Aplikace výpočetní techniky v zemědělství 1
Název anglicky:Application of Computer Technology in Agriculture 1
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 1/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - AF
Vyučující:Ing. Jiří Antošovský (cvičící)
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Svatava Hueberová (cvičící)
Ing. Václav Kašpar (cvičící, tutor)
Ing. Ondřej Polák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Nela Poláková (cvičící)
Ing. Lukáš Renčín (cvičící)
Ing. Jakub Rozlivka (cvičící)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Šustr, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Tunka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jaroslav Začal, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Zvládnutí základů práce s výpočetní technikou a získání praktických zkušeností při ovládání software se specializací na informační, databázové a řídící systémy používané v zemědělské a potravinářské praxi. Na teoretické základy z oblasti hardware, periferií a operačních systémů bude navázáno informacemi o problematice sběru, třídění, zpracování, analýzy a prezentace dat z oblasti zemědělství a potravinářství pomocí běžně dostupných softwarových produktů vč. ochrany a zálohování dat. Podstatná část bude věnována otázkám publikování, vyhledávání, komunikace, řízení a přenosu dat v prostředí datových sítí (internet, intranet) a jejich bezpečnosti (obchodování v síti, spojení s bankami) a službám dostupným v těchto sítích (FTP, WWW, el. pošta a dalším).
Obsah předmětu:
1.Úvod do výpočetní techniky, historie PC; Význam výpočetní techniky pro zemědělskou praxi (dotace 2/2)
a.Hlavní části počítače, periferie
b.Principy operačních a řídících systémů
c.Sítě

2.Aplikační, presentační a informační software (dotace 6/14)
a.Textové editory
b.Tabulkové procesory
c.Počítačová prezentace
d.Informační systémy

3.Zpracování, ochrana a zálohování dat; E-bussines (dotace 1/2)
a.Bezpečnost sítí
b.Obchodování v síťovém prostředí

4.Prostředí a služby datových sítí. Základy tvorby WWW stránek - prezentace na internetu (dotace 1/6)
a.Základy tvorby WWW stránek - jazyky HTML, XHTML, XML, DHTML

5.Zemědělský software (dotace 4/4)
a.Software pro rostlinnou produkci
b.Software pro chov a šlechtění zvířat (plemenářství)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-odhodlání k úspěchu
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost kritiky a sebekritiky
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost orientovat se v nabídce softwarových a hardwarových produktů využitelných v zemědělské výrobě a navazujících odvětvích
-Schopnost ovládat vybrané komerční programy na úrovni pokročilého uživatele
-Schopnost zhodnotit efektivitu nasazení softwarových aplikací v konkrétních podmínkách podniku
-Schopnost zpracovat a analyzovat provozní i experimentální data a připravit z nich relevantní výstupy

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu bude nejméně 75% účast na cvičeních a složení závěrečného písemného testu. Test bude sestaven z otázek, které budou vycházet z dílčích témat probraných na přednáškách i cvičeních a na jeho vypracování bude vyhrazena doba 30 minut. Minimum pro ukončení předmětu je dosažení 80% z celkového počtu bodů.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška14 h
cvičení28 h
konzultace2 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení30 h
příprava na průběžný test10 h
Celkem84 h

Základní literatura
  • NAVRÁTIL, P. Informatika a výpočetní technika - kompendium. Kralice na Hané: Computer Media, 2006. 136 s. ISBN 80-86686-57-4.
Doporučená literatura
  • BILLO, J. Excel for Scientists and Engineers. New Jersey: Wiley, 2007. 454 s. ISBN 978-0-471-38734-3.