Studijní programy / B-MTSA International Territorial Studies
Program: B-MTSA International Territorial Studies
Obor: B-MTSA-MRSA International Development Studies
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia je zaměřen na získání komplexních znalostí problematiky rozvíjejících se zemí a regionů, především problémů ekonomického, environmentálního, sociálního, kulturního a politického charakteru.
Studijní výstupy: Schopnost definovat témata, vytvářet a řešit projekty přispívající k řešení problémů v rozvojových oblastech
Schopnost koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v ekonomických, hospodářsko-politických, environmentálních a sociálních souvislostech
Znalost environmentálních, demografických a migračních trendů a jejich ekonomických a sociálních dopadů v rozvojových zemích
Znalost světových institucí a organizací v oblasti rozvojové pomoci a spolupráce
Znalost a pochopení rozvojových problémů jihovýchodní Asie, Afriky a Latinské Ameriky
Schopnost identifikovat a využívat relevantní informační zdroje
Znalost teorií hospodářského růstu a rozvoje
Znalost role státu při řešení dopadů integračních a globalizačních procesů v rozvojovém světě
Schopnost práce v mezinárodním kontextu a v interdisciplinárním týmu
Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
Uplatnění absolventů:Profil absolventa uvedených studijních programů bude tvořen nejen všeobecnými znalostmi a dovednostmi vysokoškolsky vzdělaného odborníka, ale i schopnostmi:

- ústně komunikovat v cizím jazyce s využitím odpovídající odborné terminologie
- řídit multikulturní tým v cizím kulturním prostředí
- komplexní znalosti integračních a dezintegračních procesů v oblasti, kulturních specifik a odlišností oblastí
- využívat integrační a rozvojové teorie v praxi
- řešit problematiku ekonomického i sociálního rozvoje oblastí
- řešit problematiku hospodaření s přírodními zdroji
- identifikovat světové instituce a organizace v oblasti rozvojové pomoci a spolupráce
- analyzovat dopady integračních a globalizačních procesů v oblasti hospodářských, environmentálních a sociálních politik v oblasti.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRMAEAMakroekonomie v AJzkouška6
RRSOCASociologie v AJzkouška4
RRUMTSAÚvod do mezinárodních teritoriálních studií v AJzápočet2
RRIDSAÚvod do rozvojových studií v AJzkouška4
RRZEAZáklady environmentalistiky v AJzkouška5
RRZPRAZáklady projektového řízení v AJzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EGAALAAEkonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky v AJzkouška6
EUAEvropská unie v AJzkouška4
RRMIEAMikroekonomie v AJzkouška6
PPRZAPolitické procesy rozvojových zemí v AJzkouška6
RPJVAARozvojové problémy JV Asie v AJzkouška6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IPSAInterkulturní psychologie v AJzkouška6
RRMANAManagement v regionálním rozvoji v AJzkouška6
MOAMezinárodní obchod v AJzkouška6
REARozvojová ekonomika v AJzkouška6
RPLAARozvojové problémy Latinské Ameriky v AJzkouška5
RRTRRATeorie regionálního rozvoje v AJzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRASAAplikovaná statistika v AJzkouška6
RRBSBakalářský seminářzápočet1
RRGRAGlobalizace a regionalizace v AJzkouška5
NOARPANeziskové organizace a rozvojová pomoc v AJzkouška6
RPAFARozvojové problémy Afriky v AJzkouška6
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPRZABezpečnostní problematika rozvojových zemí v AJzkouška6
EZALAEkonomika zemědělství a lesnictví v AJzkouška6
RRGISRAGIS v regionálním rozvoji v AJzkouška5
RRMMAMezinárodní marketing v AJzkouška4
MEVZAMezinárodní vztahy v AJzkouška6
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRBPBakalářská prácezápočet10
DERADemografie a rozvoj v AJzkouška6
HAOZPAHospodářské aspekty ochrany životního prostředí v AJzkouška6
RRZPOAZemědělská politika a obchod v AJzkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
RRPRXOdborná bakalářská praxezápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
FJP1Světový jazyk - francouzština pokročilí 1zápočet1
FJSP1Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 1zápočet1
FJZ1ASvětový jazyk - francouzština začátečníci 1 v AJzápočet1
NJP1Světový jazyk - němčina pokročilí 1zápočet1
NJSP1Světový jazyk - němčina středně pokročilí 1zápočet1
RJP1Světový jazyk - ruština pokročilí 1zápočet1
RJSP1Světový jazyk - ruština středně pokročilí 1zápočet1
RJZ1Světový jazyk - ruština začátečníci 1zápočet1
SJP1Světový jazyk - španělština pokročilí 1zápočet1
SJSP1Světový jazyk - španělština středně pokročilí 1zápočet1
SJZ1ASvětový jazyk - španělština začátečníci 1 v AJzápočet1
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
FJP2Světový jazyk - francouzština pokročilí 2zkouška2
FJSP2Světový jazyk - francouzština středně pokročilí 2zkouška2
FJZ2ASvětový jazyk - francouzština začátečníci 2 v AJzkouška2
NJP2Světový jazyk - němčina pokročilí 2zkouška2
NJSP2Světový jazyk - němčina středně pokročilí 2zkouška2
RJP2Světový jazyk - ruština pokročilí 2zkouška2
RJSP2Světový jazyk - ruština středně pokročilí 2zkouška2
RJZ2Světový jazyk - ruština začátečníci 2zkouška2
SJP2Světový jazyk - španělština pokročilí 2zkouška2
SJSP2Světový jazyk - španělština středně pokročilí 2zkouška2
SJZ2ASvětový jazyk - španělština začátečníci 2 v AJzkouška2