Studijní programy / N-TO Technologie odpadů
Program: N-TO Technologie odpadů
Obor: N-TO-TMO Technologie a management odpadů
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Studijní obor navazuje na bakalářský studijní program "Technologie odpadů". Je zaměřen na management technologií materiálového a energetického využití odpadů, případně technologie zneškodnění odpadů. Základem studia je rozvoj a prohloubení disciplín teoretického základu a hlavně profilové disciplíny (viz níže), které vytvářejí základ pro uplatnění v oboru OH.
Studijní výstupy: Kompetence absolventů zahrnují zkušenosti, praktické dovednosti a vysoce specializované znalosti z oboru odpadového hospodářství, vycházející z nejnovějších poznatků v oboru.
Absolvent je kompetentní samostatně řídit procesy a technologie využití a omezování vzniku odpadů, založené na biologických, chemických a fyzikálních procesech a integrovat tak poznatky různých oborů.
Současně je absolvent kompetentní samostatně řídit managament procesů a technologií používaných v odpadovém hospodářství a nést odpovědnost za přínos k profesním znalostem a postupům.
Vychází z ekonomického managamentu a přechází do úrovně environmentálního managamentu až po environmentální auditování procesů, technologií a provozů, vycházejících z principů IPPC.
Absolventi najdou uplatnění ve výrobní, podnikatelské a výzkumné sféře, v orgánech státní správy a samosprávy, ve školství a poradenství.
Studiem získají rovněž potřebné znalosti i pro vlastní soukromou podnikatelskou činnost v oboru odpadového hospodářství.
Absolvent je kompetentní vykonávat funkci odpadového hospodáře ve smyslu platných právních předpisů.
Uplatnění absolventů:Absolventi se uplatňují v podnikatelské sféře jako řídící pracovníci ve funkci "Odpadový hospodář" ve smyslu Zákona o odpadech. Uplatnění nacházejí ve veřejné správě a v poradenských a konzultačních organizacích.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BZOD2KBiologické zpracování odpadů II Kzkouška6
KREKOKKrajinná ekologie Kzkouška5
MNGKPodnikový management Kzkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ENVIRKEnvironmentalistika Kzkouška6
EMNGKEnvironmentální management Kzkouška5
GEISKGeografické informační systémy Kzkouška6
SYPRKSystematické projektování Kzkouška5
TZZAOKTechnika zpracování zahradnických odpadů Kzkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ENAUKEnvironmentální audit Kzkouška5
LOH2KLegislativa OH II Kzkouška6
MNGRTKManagement rizik technologií OH Kzkouška5
MBPKModelování biologických procesů Kzkouška5
TKOMSKTechnika pro komunální služby Kzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DEPUKDekontaminace půd Kzkouška4
DPDiplomová prácezápočet20
TPOH1KTechnika pro OH 1 Kzkouška6
TEVOKTechnologie vody Kzkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
BIONKBionika Kzkouška5
FVOKFyzikální vlastnosti odpadů Kzkouška5
CVOKChemické vlastnosti odpadů Kzkouška5
RADOKRadioaktivní odpady Kzkouška5
ZRKKZneškodňování ropných kontaminací Kzkouška4