Studijní programy / N-ZS Zemědělská specializace
Program: N-ZS Zemědělská specializace
Obor: N-ZS-PT Provoz techniky
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Inženýrský obor Provoz techniky je určen k získání a osvojení si poznatků o řízení výrobních procesů, o efektivní exploataci strojů a technických systémů, o způsobech účelného hospodaření s materiály a energií při respektování přísných ekologických požadavků. Absolvent ovládá konstrukční řešení, jejich teoretická zdůvodnění a způsob činnosti běžně používaných strojů a technických zařízení, základní principy efektivní mechanizované a automatizované výroby, racionální obnovy technických zařízení a základy managementu.
Studijní výstupy: Znalost podstaty dějů a procesů v technických a biotechnických soustavách.
Schopnost řídit technické procesy.
Schopnost efektivně sestavovat a provozovat stroje, strojní zařízení a strojní linky.
Schopnost prakticky využít znalostí managementu jakosti, technické bezpečnosti a bezpečnosti práce.
Kompetentnost k praktickému provádění technického auditu ve smyslu platných normativních předpisů.
Schopnost k posuzování technického stavu strojů, strojních zařízení, motorových vozidel, dopravních a energetických prostředků.
Kompetentnost k určování technické hodnoty a k oceňování strojů, strojních zařízení, motorových vozidel, dopravních a energetických prostředků.
Schopnost týmové spolupráce při řešení problematiky vědy, výzkumu, vývoje a exploatace v oblasti strojů a technických zařízení.
Schopnost řízení projektů.
Kompetence provádění technicko-ekonomických analýz investičních projektů.
Uplatnění absolventů:Absolventi nacházejí uplatnění především na úrovni středního a vrcholového managementu výrobních či zpracovatelských podniků, podniků technických komunálních a komerčních služeb. Další uplatnění je možné ve výzkumné sféře, v orgánech státní správy, ve školství a poradenství. Cílenou orientací studia získají absolventi i potřebné znalosti pro vlastní soukromou podnikatelskou činnost v technických oborech podnikání.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ATEAutomatizační technikazkouška6
MSTATManagement stacionární technikyzkouška6
PRAPrávozkouška4
TKOMSTechnika pro komunální službyzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MMOTManagement mobilní technikyzkouška6
MPOManagement potravinářských linekzkouška6
MNGPodnikový managementzkouška5
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EXINExpertní inženýrstvízkouška6
FAMNGFacility managementzkouška4
OMAOperační managementzkouška5
TEZNTechnické znalectvízkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
PRJMNGProjektový managementzkouška4
TEAUTechnický auditzkouška6
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 4 př.)
BIONBionikazkouška5
DOINDopravní inženýrstvízkouška5
ENAUEnvironmentální auditzkouška5
OTECObchod s technikouzkouška5
PSPProjektování servisních provozůzkouška4
SZSPStroje pro zemní a stavební prácezkouška5
SYPRSystematické projektovánízkouška5
ZKMJZkušebnictví a management jakostizkouška6