Studijní programy / N-ZOO Zootechnika
Program: N-ZOO Zootechnika
Obor: N-ZOO-ZO Zootechnika
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Cílem navazujícího studijního oboru "Zootechnika" je doplnit základní zootechnické vzdělání studentů a rozšířit je o další nezbytné odbornosti. Z důvodu požadované komplexnosti zootechnického vzdělání jsou do studia zařazeny chovy dalších hospodářských zvířat, jako jsou koně, drůbež, ovce, kozy, kožešinová zvířata, králíci, ryby a včely. Odbornou profilaci rozšiřují disciplíny se zaměřením na faremní chov zvěře, kynologii a zvířata chovaná pro neprodukční účely. Všechny tyto disciplíny spolu s těmi, které byly vyučovány v bakalářském stupni, jsou zastřešeny výukou jejich produkčních systémů a jsou doplněny dalšími předměty, které zaručují studentům požadovanou šíři znalostí v klíčových souvisejících oborech jako je krmivářství, šlechtění, zpracování produktů a managementu.
Studijní výstupy: Absolventi jsou schopni tvořit a aplikovat nové myšlenky v oblasti zootechniky v návaznosti na chov hospodářských a ostatních druhů zvířat.
Absolventi zvládají aplikace teoretických a praktických znalostí chovu, šlechtění, reprodukční biotechniky, zoohygieny a prevence chorob v chovu hospodářských zvířat a v chovu ostatních druhů zvířat.
Absolvent je schopen samostatné práce, řešení aktuální problémů a vedení kolektivu.
Zvládá aplikace znalostí v oblasti výživy zvířat, techniky krmení a výroby krmiv a krmných směsí pro hospodářská zvířata.
Ve své práci je schopen analýzy a syntézy při řešení problematiky chovu zvířat a zajištění produkce potravin živočišného původu.
Profil absolventa dotváří schopnost komunikace, výpočtů a analýz pomocí výpočetní techniky.
Uplatnění absolventů:Absolventi oboru nachází uplatnění v zemědělské prvovýrobě, v chovatelských zařízeních produkčního a neprodukčního charakteru, v oblasti plemenářských a krmivářských služeb a poradenství. Řada absolventů obsazuje vedoucí pozice v obchodních společnostech, ve státní správě, uplatňují se v oblasti zemědělského výzkumu a školství.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MGEZIMolekulární genetika živočichůzkouška5
MNGPodnikový managementzkouška5
PSPDProdukční systémy prasat a drůbežezkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
FCHZFarmové chovy zvěřezkouška5
CHKONChov konízkouška5
CHKZKChov kožešinových zvířat a králíkůzkouška5
CHOKChov ovcí a kozzkouška6
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
SLHZ1Šlechtitelské programy hospodářských zvířatzkouška6
ZEESZemědělský a experimentální softwarezkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PSPRProdukční systémy přežvýkavcůzkouška6
VKHZ2Výživa a krmení hospodářských zvířat 2zkouška8
ZHPCZZoohygiena a prevence chorob 2zkouška8
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BIRHZBiotechnika reprodukce hospodářských zvířatzkouška4
DPDiplomová prácezápočet20
RRYBRybářstvízkouška5
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 4 př.)
AGRT2Agroturistika a chov konízkouška5
CHDZChov domácích zvířatzkouška4
CHVZZChov volně žijících zvířatzkouška5
KRMKrmivářstvízkouška5
KYNKynologiezkouška5
PALUKPastvinářství a lukařstvízkouška5
PRAPrávozkouška4
VCELVčelařstvízkouška5