Studijní programy / N-ZOO Zootechnika
Program: N-ZOO Zootechnika
Obor: N-ZOO-KRM Krmivářství
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Obor krmivářství je určen pro studenty, kteří si chtějí dalším studiem prohloubit nejen všeobecný přehled z oblasti živočišné výroby, ale především chtějí detailně poznat problematiku výživy zvířat, základy dietetiky, vliv výživy a technologie chovu na produkční zdraví a užitkovost zvířat. V průběhu navazujícího magisterského studia se posluchači podrobně seznámí s problematikou moderního řízení výživy jednotlivých kategorií zvířat, se základními legislativními směrnicemi a vyhláškami EU a ČR týkající se problematiky racionální výživy z hlediska produkce bezpečných a zdravotně nezávadných potravin; zvládnou zásady správné výrobní praxe nejen v oblasti výroby krmiv, ale i v oblasti skladování krmiv. Velká pozornost je věnována problematice výroby a skladování krmiv a krmných směsí ve vazbě na zdravé životní prostředí. Také v tomto oboru navazujícího studia se posluchači zabývají všemi důležitými zootechnickými disciplinami, zoohygienou veterinární prevencí, zásadami moderního podnikového managementu, ale navíc absolvují speciální krmivářské poradenství a zásady zpracování živočišných produktů.
Studijní výstupy: Absolventi jsou připraveni na všestrannou řídící odbornou práci v oblasti výroby a zpracování krmiv, pro práci v rodinných farmách, v poradenství i pro orgány Státní správy.
Absolventi mají znalosti a dovednosti v oblasti výroby krmiv, konzervace objemných a jadrných krmiv, skladování a ošetřování krmiv, při hydrotermických, chemických, biologických a fyzikálních úpravách krmiv.
Mají schopnosti sestavování krmných dávek a krmných směsí, bilancování potřeby krmiv pro zajištění chovu přežvýkavých zvířat, prasat, koní, drůbeže a dalších zvířat chovaných v rámci zájmových chovů.
Absolventi splňují požadavky pro uplatnění ve vedoucích a organizačních funkcích podniků zaměřených na výrobu a zpracování krmiv a pro práci s doplňkovými látkami do krmiv (dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1831/2003).
Absolventi mohou také nakupovat, dovážet a prodávat krmiva pro užití v konvenčním i ekologickém chovu zvířat. Mohou najít uplatnění i ve výzkumu, ve školství i v orgánech Státní správy.
Uplatnění absolventů:Po úspěšném ukončení studia mají absolventi možnost všestranného uplatnění nejen v zemědělské oblasti na pozicích v různých zemědělsko-obchodních společnostech, ve specializovaných krmivářských firmách, výzkumných ústavech, ale také v úřadech státní správy, v soukromé sféře či v mezinárodních společnostech.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KSKKonzervace a skladování krmivzkouška6
MIKRMMikroskopie krmivzkouška3
MNGPodnikový managementzkouška5
PSHZ1Produkční systémy hospodářských zvířat 1zkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
SSKStroje a stavby pro krmivářstvízkouška4
VKDZVýživa a krmení domácích zvířatzkouška4
VKNZVýživa a krmení nepřežvýkavých zvířatzkouška6
VKPZVýživa a krmení přežvýkavcůzkouška6
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
KRPOKrmivářské poradenstvízkouška11
KESWKrmivářský a experimentální softwarezkouška6
KRSMKrmné směsizkouška5
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
FU1Finanční účetnictví Izkouška5
ZHPCZZoohygiena a prevence chorob 2zkouška8
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 3 př.)
CBIVYZBiochemie výživyzkouška6
DTMZDotační možnosti v zemědělstvízkouška5
OTAJVKOdborný jazyk - výživa a krmení (AJ)zkouška3
PALUKPastvinářství a lukařstvízkouška5
PRAPrávozkouška4
RLZDŘízení lidských zdrojůzkouška4
RVAKRVýživa a krmení rybzkouška6
ZVCLZáklady výživy člověkazkouška5