Studijní programy / N-TP Chemie a technologie potravin
Program: N-TP Chemie a technologie potravin
Obor: N-TP-TP Technologie potravin
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Navazující studijní obor „Technologie potravin“ je orientován na přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro obor zpracování a hodnocení jakosti potravin a příbuzné obory, především pro vyšší management firem. Studium navazuje na znalosti všech potravinářských technologií z bakalářského studia. Tyto znalosti podstatně rozšiřuje jak v teoretické rovině, tak i v jejich aplikaci v praxi. Poskytuje přehledné informace v oblasti produkce a řízení potravinářských a distribučních procesů, ve využívání a zpracování statistických dat a v marketingu. Rozšiřuje znalosti i v oblasti analýzy potravin, výživy člověka a systémů řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin. Posluchač má možnost další specializace a profilace formou povinně volitelných a volitelných předmětů. Důraz je kladen na vysokou míru samostatnosti. Studium je ukončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce, která spočívá v samostatném zpracování informací na aktuální téma daného oboru a vlastního experimentu.
Studijní výstupy: Získání pokročilých znalostí a specializovaných dovedností o analýze potravin, (potravinářské technice) potravinářském inženýrství, potravinářských technologiích.
Absolvent je schopen samostatně vést a řídit nákup suroviny, nést zodpovědnost za hodnocení kvality surovin rostlinné i živočišné produkce.
Absolvent je schopen řídit samostatně technologické procesy výroby potravin včetně jejich plánování, kontrolovat a řídit jakost a zdravotní nezávadnost surovin a potravin.
Absolvent má schopnost organizovat, plánovat a vést distribuci, balení a prodej potravin a surovin, je schopen řídit gastronomický provoz.
Odborné zaměření absolventa dotváří znalosti z oblasti ekonomie a marketingu a příslušné legislativy.
Uplatnění absolventů:Absolvent je odborníkem ve zpracování a hodnocení jakosti potravin a příbuzných oborech, včetně distribuce a obchodu s potravinami a potravinářskými surovinami, především na úrovni vyššího řídícího managementu, ale i pro kontrolní a poradenskou sféru.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CHPOSChemie potravin speciálnízkouška3
POMI2Potravinářská mikrobiologie IIzkouška5
POINPotravinářské inženýrstvízkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
CAP-CAnalýza potravin - CVzápočet3
CAP-PAnalýza potravin - Pzkouška3
MRKT1Marketing 1zkouška4
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
PVOPProvozní vody v potravinářském průmysluzkouška4
STZPDStatistické zpracování datzkouška4
VJRPVýroba a jakost rostlinných produktůzkouška6
VYCLVýživa člověkazkouška5
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
MNGPodnikový managementzkouška5
PRAPrávozkouška4
SRZNSystémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnostizkouška6
VJZPVýroba a jakost živočišných produktůzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPPBalení a prodej potravinzkouška6
DPDiplomová prácezápočet20
SENANPSenzorická analýza potravinzkouška3
SZPSkladování a zpracování ovoce a zeleninyzkouška5
SPOLSSpolečné stravovánízkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 4 př.)
BIVYCLBiotechnologie ve výživě člověkazkouška6
CUKTECukrářské technologiezkouška5
FUPOFunkční potravinyzkouška4
FMVPFyzikální a mechanické vlastnosti potravinzkouška4
CAL-CChemie analytická - CVzápočet2
CAL-PChemie analytická - Pzkouška4
CFZChemie fyzikálnízkouška5
PZKOKoření, zdroje, pěstování a zpracovánízkouška6
KBAPKvalita a bezpečnost akvapotravinzkouška3
MEPOVMetodologie potravinářského výzkumuzkouška4
POGIPotravinářská genomikazkouška5
PTEPotravinářská technikazkouška6
RLZDŘízení lidských zdrojůzkouška4
SYRSýrařstvízkouška5
ZOPPZpracování odpadů z potravinářského průmysluzkouška5