Studijní programy / N-FYTO Fytotechnika
Program: N-FYTO Fytotechnika
Obor: N-FYTO-F Fytotechnika
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: prezenční
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Navazující magisterský obor Fytotechnika je zaměřen na rozvoj teoretických znalostí v oblasti produkčních procesů rostlin, regulace škodlivých činitelů, zpracování a hodnocení kvality rostlinných produktů a jejich využití v potravinářském, chemickém, farmaceutickém a jiném průmyslu. Poznání podstaty procesů a možností jejich regulace je základem managementu všech podniků, zabývajících se rostlinnou výrobou, zpracováním vypěstovaných produktů v dalších navazujících odvětvích a je zároveň předpokladem produkce kvalitních potravin.
Studijní výstupy: Absolvent má pokročilé profesní dovednosti v technologiích pěstování, genetickém zlepšování rostlin a dovedností spojené s certifikací osiva a sadby i v mezinárodním obchodě.
Umí využívat nové technologie při hospodaření na půdě (GNSS -- globální navigační satelitní systémy, GIS -- geografické informační systémy, DPZ -- dálkový průzkum země , VRA -- variabilní aplikovaná dávka ) a s tím spojené technické činnosti při hospodaření na půdě.
Je kompetentní sestavit plán ochrany rostlin a plán výživy a hnojení polních plodin při efektivním využívání agrochemikálií a omezování jejich vlivu na životní prostředí.
Je schopen navrhnout systémy rostlinné produkce pro specifické půdně klimatické podmínky v rámci dodržování pravidel střídání plodin a zásad trvale udržitelného hospodaření na půdě.
Absolvent má znalosti o pěstování rostlin pro speciální účely umožňující zvýšení funkční biodiverzity agrosystémů.
Absolvent je schopen řešit problémy spojené s kvalitou surovin pro další zpracování. Bude mít vědomosti o vlivu pratotechniky na kvalitu píce travních porostů a o jejich začlenění do krajiny.
Absolvent má poznatky o využívání minimalizačních technologií zpracování půdy s ohledem na tvorbu výnosu, ekonomiku a ochranu půdy.
Absolvent zná zásady správného zpracování experimentálních dat, použití biometrických metod pro jejich hodnocení a interpretaci výsledků.
Uplatnění absolventů:Absolvent oboru je schopen vykonávat řídící pozice v podnicích, zabývajících se zemědělskou prvovýrobou, zpracováním, distribucí a obchodem se zemědělskými komoditami, poradenstvím, službami, šlechtěním a ochranou rostlin.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
PTEPPěstování technických a speciálních plodinzkouška4
SHPPSystémy hnojení polních plodinzkouška5
SLRŠlechtění rostlinzkouška6
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DMEPDoprava a mobilní energetické prostředkyzkouška5
ENTEntomologiezkouška6
FYPATFytopatologiezkouška6
IORIntegrovaná ochrana rostlinzkouška6
PALUKPastvinářství a lukařstvízkouška5
PRAXDPraxe diplomová - 4 týdnyzápočet4
REPLRegulace plevelůzkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
IDASInformační a datové systémy v zemědělstvízkouška5
MNGPodnikový managementzkouška5
SYRVSystémy rostlinné výrobyzkouška5
TRVPTvorba výnosu polních plodinzkouška6
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DPDiplomová prácezápočet20
DZVDotace pro zemědělství a venkovzkouška5
SEMSemenářstvízkouška4
Skupiny předmětů pro celý plán
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 4 př.)
APSWAplikovaný pěstitelský softwarezkouška4
GEROGenetika rostlinzkouška6
PZKOKoření, zdroje, pěstování a zpracovánízkouška6
MZPMinimalizace zpracování půdyzkouška4
OSEZOchrana v systémech ekologického zemědělstvízkouška5
OZPRLOchrana životního prostředí v RLzkouška4
POZPRPozemkové právozkouška4
PRZEPrecizní zemědělstvízkouška5
RLZDŘízení lidských zdrojůzkouška4
ZAGEZáklady genomikyzkouška4
ZPOLZemědělská politikazkouška4