Studijní programy / B-HPS Hospodářská politika a správa / Výpočetní technika a algoritmizace I
Kód předmětu:VA1
Název v jazyce výuky:Výpočetní technika a algoritmizace I
Název česky:Výpočetní technika a algoritmizace I
Název anglicky:Computer Technology and Algorithms I
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/1; kombinovaná, 16/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2018/2019 - PEF
Vyučující:Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Anděla Matiášová, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Netolický (cvičící, zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Výpočetní technika I a ne Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Studenti získají přehled o technickém a programovém vybavení osobních počítačů. Seznámí se se základními principy činnosti prostředků výpočetní techniky a osvojí si jejich využívání, prakticky si procvičí práci v počítačové síti. Zvládnutí problematiky je předpokladem následného studia předmětů Výpočetní technika a algoritmizace II a Informatika pro ekonomy.
Obsah předmětu:
1.Úvod do výpočetní techniky (dotace 2/0)
a.Základní pojmy a principy
b.Typy dat, možnosti zpracování

2.Základy operačních systémů (dotace 8/10)
a.Práce v systému Windows
b.Struktura a charakteristické rysy systému Unix, Linux a Mac OS X.

3.Úvod do technických prostředků (dotace 8/0)
a.Procesory
b.Paměti
c.Vstupní a výstupní zařízení

4.Úvod do počítačových sítí (dotace 6/4)
a.Funkční principy počítačových sítí
b.Efektivní práce v síti, bezpečnost

5.Úvod do zpracování textu (dotace 4/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-základní profesní znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Student je schopen bezpečné práce v počítačové síti.
-Student je schopen efektivně pracovat v operačních systémech Windows a Linux (operace se soubory a s procesy, základní nastavení systému).
-Student rozumí problematice operačních systémů, zná základní jejich vlastnosti a možnosti.
-Student umí definovat pojmy: počítač, algoritmus, počítačový program, proces, operační systém, soubor, adresář/složka.
-Student umí popsat princip uložení základních typů dat (číslo, text, zvuk, obraz) v paměti počítače.

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:K ukončení předmětu je vyžadováno splnění písemného znalostního testu. Test obsahuje přibližně 20 otázek a úkolů a k jeho splnění je třeba získat alespoň 75 % bodů.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška28 h0 h
cvičení14 h0 h
konzultace0 h16 h
Samostudium
příprava na zkoušku42 h48 h
zpracování seminární práce0 h20 h
Celkem84 h84 h

Základní literatura
  • MATIÁŠOVÁ, A. -- POKORNÝ, M. -- HÁLA, T. E-learningový kurz Výpočetní technika a algoritmizace I. [online]. 2008. URL: https://is.mendelu.cz/auth/.
  • BITTO, O. Microsoft Windows 7: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 340 s. ISBN 978-80-251-2647-9.
Doporučená literatura
  • KLATOVSKÝ, K. 333 tipů a triků pro Windows 7. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. 260 s. ISBN 978-80-7402-080-3.
  • PÍRKOVÁ, K. Microsoft Word 2010: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 365 s. Podrobná uživatelská příručka. ISBN 978-80-251-3033-9.
  • BÍBR, I. a kol. Mandriva Linux 2010 CZ: instalační a uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 430 s. ISBN 978-80-251-2825-1.