Studijní programy / N-HPS Hospodářská politika a správa
Program: N-HPS Hospodářská politika a správa
Obor: N-HPS-F Finance
Úroveň kvalifikace:Magisterský navazující
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:inženýr
Podmínky pro přijetí:Absolvovaný bakalářský stupeň studia a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončený bakalářský stupeň vzdělání. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Absolvent je vybaven hlubokými odbornými znalostmi z oblasti financí, finančního řízení podniků, hospodářské politiky a procesů evropské integrace. Umí koncepčně řešit a operativně zabezpečovat činnosti v oblasti financování a ekonomiky podniku, řídit vztahy k finančním institucím a zastávat řídící pozice ve finančních institucích při využití znalostí z oblasti finančního a manažerského účetnictví, daní, hospodářské politiky a znalostí z oblasti řízení bankovních a pojišťovacích institucí. Absolvent je schopen využít získaných znalostí k nalézání nových řešení ve finančním rozhodování a k tvorbě prognóz, je schopen vést odborné diskuse v českém i anglickém jazyce. Může zvyšovat svoji profesní připravenost studiem na doktorském stupni studia zaměřeným do oblasti financí.
Studijní výstupy: absolvent disponuje pokročilými znalostmi ekonomických, manažerských a společenských věd pro analýzu a prognózu ekonomického a finančního prostředí
absolvent je schopen samostatně zajistit vedení účetní evidence a spravovat daňové povinnost instituce
absolvent je schopen aplikovat pokročilé metody pro monitorování a kontrolu ekonomických a finančních procesů
absolvent je schopen využívat sofistikované kvantitativní metody a techniky jako moderní a perspektivní nástroje pro podporu rozhodovacích procesů
absolvent je schopen působit jako člen vrcholové managementu v oblasti řízení bank, pojišťoven a dalších účastníků finančního trhu
Uplatnění absolventů:Absolvent oboru Finance se uplatní v ekonomické oblasti výrobních podniků, podniků služeb, neziskových institucí a ve finančních institucích na úrovních středního až vrcholového managementu. Absolvent se uplatní v týmu při výkonu činností zabezpečujících ekonomiku a financování podniků a institucí. Je schopen samostatně zabezpečovat koncepční a řídící činnosti institucí. Absolvent se také uplatní na pozici samostatného analytika či odborného konzultanta poradenských společností a jako samostatný analytik ve finančním sektoru. Je schopen řídit plánovací a controllingovou oblast finančních institucí.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 120 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy doktorského stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
V tomto semestru nejsou doporučené předměty.