Studijní programy / B-SP Specializace v pedagogice
Program: B-SP Specializace v pedagogice
Obor: B-SP-UOP Učitelství odborných předmětů
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: kombinovaná
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a případně ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají aktuální poznatky. Studijní program buduje potřebné profesní kompetence, které absolvent uplatní v praxi, případně v rámci dalšího studia.
Studijní výstupy: Sestaví obsah a strukturu vyučovací jednotky (zohledňuje specifika praktického vyučování či odborného výcviku) s ohledem na stanovené vzdělávací cíle.
Připravuje zprávy, hodnocení žáků a jejich klasifikace; uskutečňuje a podílí se na konání porad s učiteli a schůzkách s rodiči.
Vede odborný výcvik či praktické vyučování, vede ročníkové a závěrečné práce žáků.
Organizuje samostatnou i společnou činnost žáků; Pracuje se zpětnou vazbou.
Přizpůsobuje edukační působení schopnostem, dovednostem a věku žáků.
Podporuje kompetence v oblasti sebevzdělávání a celoživotního učení žáků.
Dokáže pružně reagovat na nejnovější trendy v souladu s vývojem vědeckého poznání v rámci své odbornosti.
Dbá na bezpečnost žáků v praktickém vyučování či odborném výcviku, dokáže předcházet možným problémům u žáků v praktickém vyučování či odborném výcvik.
Ovládá principy úspěšné komunikace; Dbá na dodržování etických pravidel v rámci učitelské profese.
Uplatnění absolventů:Studijní obor připraví jak po teoretické, tak i praktické stránce budoucí pedagogy k výuce odborných předmětů na středních odborných školách v rámci jejich odbornosti. Znamená to, že budou disponovat jak teoretickými poznatky, tak i potřebnými praktickými dovednostmi středoškolské učitelské profese.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BZOABiologie mládeže a školní zdravotnictvízápočet3
HVOAHlasová výchovazápočet3
OPOAObecná psychologiezkouška5
UFOAÚvod do filosofiezápočet2
PVOAÚvod do pedagogického výzkumuzápočet3
PEOAZáklady pedagogikyzkouška5
PSOAZáklady psychologiezkouška4
ZSOAZáklady sociologiezkouška5
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
ODOAObecná didaktikazápočet3
PPOAPedagogická psychologiezkouška4
SBOASeminář k bakalářské prácizápočet1
SOOASociální pedagogikazkouška3
SPOASpeciální pedagogikazkouška5
MVOATeorie a metodika výchovyzápočet2
POOAVýchovné poradenstvízkouška4
VPOAVývojová psychologiezápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
KDOAKomunikační dovednostizápočet3
KPOAKultura projevu učitelezápočet3
SVOASvět prácezápočet3
TPOATvorba školního vzdělávacího programuzápočet3
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
DVOADidaktika praktického vyučovánízkouška3
OBOAOborová didaktikazkouška5
PDOAPedagogická diagnostikazkouška4
PKOAPedagogická komunikacezápočet3
OSOASociální psychologiezkouška3
UPOAÚvod do individuální řízené pedagogické praxezápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
IGOAInformační gramotnostzápočet3
MSOAMarketing školyzápočet3
OJOAOdborný světový jazyk - angličtinazápočet3
PJOAPrevence sociálně patologických jevůzápočet3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EUOAEtika učitelstvízkouška3
IPOAIndividuální řízená pedagogická praxezkouška20
DSOAOdborný specializovaný seminářzápočet2
RDOARozvoj didaktických kompetencí učitelezápočet2
RPOARozvoj psychosociálních kompetencí učitelezápočet2
VOOAVybrané otázky veřejné správyzkouška3