Studijní programy / B-SP Specializace v pedagogice
Program: B-SP Specializace v pedagogice
Obor: B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Úroveň kvalifikace:Bakalářský
Forma studia: prezenční
Udělený titul:bakalář
Podmínky pro přijetí:Ukončené středoškolské vzdělání a složené přijímací zkoušky, pokud jsou požadovány.
Kvalifikační předpoklady:Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Více informací naleznete zde.
Uznávání absolvovaných částí studia:Nejsou stanoveny žádné zvláštní předpisy pro uznávání absolvovaných částí studia. Uznávání se řídí Vysokoškolským zákonem č. 111/1998 a Studijním a zkušebním řádem. Více informací naleznete zde.
Profil programu:Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a případně ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají aktuální poznatky. Studijní program buduje potřebné profesní kompetence, které absolvent uplatní v praxi, případně v rámci dalšího studia.
Studijní výstupy: Sestaví obsah a strukturu vyučovací jednotky (zohledňuje specifika praktického vyučování či odborného výcviku) s ohledem na stanovené vzdělávací cíle.
Připravuje zprávy, hodnocení žáků a jejich klasifikace; uskutečňuje a podílí se na konání porad s učiteli a schůzkách s rodiči.
Vede odborný výcvik či praktické vyučování, vede ročníkové a závěrečné práce žáků.
Organizuje samostatnou i společnou činnost žáků; Pracuje se zpětnou vazbou.
Přizpůsobuje edukační působení schopnostem, dovednostem a věku žáků.
Podporuje kompetence v oblasti sebevzdělávání a celoživotního učení žáků.
Dokáže pružně reagovat na nejnovější trendy v souladu s vývojem vědeckého poznání v rámci své odbornosti.
Dbá na bezpečnost žáků v praktickém vyučování či odborném výcviku, dokáže předcházet možným problémům u žáků v praktickém vyučování či odborném výcvik.
Ovládá principy úspěšné komunikace; Dbá na dodržování etických pravidel v rámci učitelské profese.
Uplatnění absolventů:Studijní obor připraví jak po teoretické, tak i praktické stránce budoucí pedagogy k praktickému vyučování a vedení odborného výcviku na středních odborných školách a středních odborných učilištích v rámci jejich středoškolské odbornosti. Znamená to, že budou disponovat jak teoretickými poznatky, tak i potřebnými praktickými dovednostmi středoškolské učitelské profese.
Požadavky na ukončení studia:Minimálně 180 kreditů, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Možnosti dalšího studia:Úspěšní absolventi mohou studovat studijní programy magisterského navazujícího stupně studia.
Podmínky studia:Více informací naleznete zde.
Garant programu:doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

Do výše 60 ECTS kreditů za akademický rok si student volí z nabídky ostatních studijních programů.

1. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BZPABiologie mládeže a školní zdravotnictvízkouška4
PVPAÚvod do pedagogického výzkumuzápočet4
USPAÚvod do studiazápočet2
PEPAZáklady pedagogikyzkouška6
PSPAZáklady psychologiezkouška5
ZSPAZáklady sociologiezkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
A1PACizí jazyk I - angličtinazápočet4
N1PACizí jazyk I - němčinazápočet4
2. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EKPAEkologiezápočet3
ODPAObecná didaktikazkouška5
OPPAObecná psychologiezkouška5
SOPASociální pedagogikazkouška5
MVPATeorie a metodika výchovyzápočet4
VPPAVývojová psychologiezápočet4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 1 př.)
A2PACizí jazyk II - angličtinazkouška4
N2PACizí jazyk II - němčinazkouška4
3. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
EVPAEnvironmentální výchovazápočet3
HVPAHlasová výchovazkouška4
OEPAOdborné exkurze a inovacezápočet2
PDPAPedagogická diagnostikazkouška5
PPPAPedagogická psychologiezkouška5
SPPASpeciální pedagogikazkouška5
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
KDPAKomunikační dovednostizápočet3
PJPAPrevence sociálně patologických jevůzápočet3
SVPASvět prácezápočet3
4. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
D1PADidaktika praktického vyučování Izkouška6
IGPAInformační gramotnostzkouška4
DTPAModerní didaktická technikazápočet3
PRPAPsychologie prácezkouška4
B1PASeminář k bakalářské práci Izápočet3
POPAVýchovné poradenstvízkouška4
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
CVPACeloživotní vzdělávánízápočet3
PKPAPedagogická komunikacezápočet3
VCPAPedagogika volného časuzápočet3
5. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BEPABezpečnost prácezkouška4
D2PADidaktika praktického vyučování IIzkouška6
ETPAProfesní etikazkouška4
B2PASeminář k bakalářské práci IIzápočet3
OSPASociální psychologiezkouška4
UPPAÚvod do individuální řízené pedagogické praxezápočet3
Skupina předmětů povinně volitelných (nutno odstudovat min. 2 př.)
MSPAMarketing školyzápočet3
SMPAŠkolský managementzápočet3
TPPATvorba školního vzdělávacího programuzápočet3
6. semestr
KódNázev předmětuUkončeníKredity
Skupina předmětů povinných
BPPABakalářská prácezápočet6
IPPAIndividuální řízená pedagogická praxezkouška15
RDPARozvoj didaktických kompetencí učitelezápočet3
RPPARozvoj psychosociálních kompetencí učitelezápočet3
VOPAVybrané otázky veřejné správyzkouška3