Studijní programy / B-EMAJ Economics and Management / Obchodní jazyk - angličtina
Kód předmětu:OKAJA
Název v jazyce výuky:Language in Business - English
Název česky:Obchodní jazyk - angličtina
Název anglicky:Language in Business - English
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2; kombinovaná, 16/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně; kombinovaná, počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky:angličtina
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2016/2017 - PEF
Vyučující:Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Mgr. Veronika Charvátová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:ne Státní bakalářská zkouška a studovat na fakultě Personální finance
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je rozvoj jazykových znalostí a dovedností studenta na úrovni B2 zaměřených na obchodní jazyk a korespondenci. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur, osvojí si klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu a seznámí se s různými typy obchodní korespondence, jejich obsahovou i formální stránkou.
Obsah předmětu:
1.Formal and Informal Communication (dotace 0/2)
a.formální a neformální styl
b.formální dopis a jeho náležitosti
c.sekundární modální slovesa

2.Career (dotace 0/2)
a.pracovní pohovor
b.motivační dopis a životopis
c.časy minulé

3.In Business (dotace 0/2)
a.založení firmy
b.prezentace firmy
c.předpřítomný čas

4.Management (dotace 0/2)
a.struktura firmy
b.ukončení pracovního poměru
c.kauzativní slovesa have, make, let, get

5.Going into Production (dotace 0/2)
a.nabídka, uvedení výrobku na trh
b.hledání dodavatele
c.trpný rod

6.Marketing (dotace 0/2)
a.formy marketingu
b.objednávka
c.gerundium a infinitiv

7.Banking (dotace 0/2)
a.dluh
b.upomínka
c.čas budoucí

8.Foreign Trade (dotace 0/2)
a.obchodní etiketa
b.obchodní schůzka
c.podmínkové věty

9.Travel Industry (dotace 0/2)
a.turismus
b.rezervace, pronájem
c.členy

10.European Union (dotace 0/2)
a.podpora podnikatelské kultury
b.žádost o informace
c.vztažné věty

11.Economy and Environment (dotace 0/2)
a.ekonomie a životní prostředí
b.stížnost
c.předložkové vazby

12.Public Service and Politics (dotace 0/2)
a.státní správa a politika
b.vedlejší věty přípustkové a účelové

13.Opakování (dotace 0/2)
a.opakování lekcí 1-12

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-Student je seznámen s různými typy obchodní korespondence a zná jejich obsahovou a formální stránku.
-Student je schopen aktivně používat osvojenou gramatiku a slovní zásobu z oblasti obchodu, a to jak v písemném tak v ústním projevu.
-Student je schopen rozlišit formální a neformální styl korespondence a volit adekvátní jazykové prostředky pro tyto styly.
-Student je schopen vytvořit strukturovaný formální dopis a aplikovat v něm slovní zásobu charakteristickou pro formální styl.
-Student si rozšířil a prohloubil znalost náročnějších gramatických struktur a slovní zásoby z oblasti obchodu.
-Student umí popsat formální a neformální styl korespondence a zná jazykové prostředky charakteristické pro tyto styly.

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. V každém ze dvou průběžných testů o 25 otázkách (doba vypracování je 20 minut) může student získat maximálně +5 bodů, minimálně -5 bodů, které se započítávají do výsledku závěrečného zápočtového testu. Zápočtový test o 50 otázkách je psán elektronickou formou, časový limit je 40 minut, student může získat od 0 do 50 bodů. Ústní zkoušku tvoří diskuze a popis obrázků na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku zápočtového testu a ústní části. Škála celkového hodnocení je stanovena následovně: 100-93 bodů=A, 92-85=B, 84-77=C, 76-69=D, 68- 60=E, 59 a méně=F.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
přednáška0 h6 h
cvičení26 h0 h
konzultace0 h10 h
Samostudium
příprava na zkoušku14 h18 h
příprava na průběžný test16 h22 h
Celkem56 h56 h

Základní literatura
  • SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.
Doporučená literatura
  • EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.
  • EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
  • TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.