Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Praktika (mgr.) I
Kód předmětu:PRM1
Název v jazyce výuky:Praktika (mgr.) I
Název česky:Praktika (mgr.) I
Název anglicky:Practical Training I
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (8 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/6
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský navazující
Semestr:ZS 2016/2017 - ZF
Vyučující:Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Naučit posluchače zpracovat a využívat prováděcí dokumentaci stavebních prvků v zahradních úpravách. Na jednotlivých typech stavebních prvků seznámit studeny s metodami, postupy a náležitostmi vypracování prováděcí dokumentace k drobným stavbám v zahradních úpravách. Naučit studenty pracovat s jednotlivými typy výkresů (situace, půdorys, řez, pohled, detail) pro stanovení technologického postupu a materiálně technického zabezpečení projektu. Naučit studenty zpracovat zásady organizace výstavby.
Obsah předmětu:
1.Náležitosti prováděcích projektů drobných staveb (dotace 0/6)
a.Náležitosti situačních výkresů
b.Stavební výkresy pro realizaci (půdorys, řez, pohled)
c.Výkresy detailů
d.Technická zpráva
e.Zpracování situačního výkresu podle zadání

2.Zpracování prováděcího projektu - účelové komunikace a zpevněné plochy (dotace 0/6)
a.Umístění prvku s ohledem na jeho funkci, vytyčovací výkres
b.Příčné a podélné řezy, výkaz výměr, náležitosti
c.Technická zpráva

3.Zásady zpracování technologického postupu stavebních projektů (dotace 0/6)
a.Definice pojmu stavba, stavební objekt, pracovní operace, přípravná operace, pomocná operace, kontrolní operace, úsek
b.Formy zpracování technologického postupu pro stavební konstrukce a stavební objekty
c.Výpočet množství použitých materiálů
d.Technické zabezpečení stavby - výběr vhodné technologie, nářadí, pomůcek, strojů
e.Časová náročnost pracovních operací, návaznost operací, harmonogram výstavby

4.Zpracování prováděcího projektu - opěrná zeď, schodiště (dotace 0/12)
a.Umístění prvku s ohledem na jeho funkci
b.Zpracování řezů, výkaz výměr, náležitosti
c.Výpočet převýšení, výpočet schodiště, půdorys, řez
d.Zpracování technologického postupu, materiálně-technického zajištění
e.Technická zpráva

5.Zpracování prováděcího projektu - dřevěná konstrukce, přístřešek, pergola (dotace 0/12)
a.Umístění prvku s ohledem na jeho funkci, půdorys, pohled
b.Řezy, materiálové a konstrukční řešení, detail, náležitosti
c.Technologický postup, materiálně-technické zajištění
d.Technická zpráva

6.Zpracování prováděcího projektu - vodní prvek, kašna (dotace 0/12)
a.Umístění prvku s ohledem na jeho funkci, vytyčovací výkres
b.Půdorys, příčné a podélné řezy, náležitosti
c.Technologický postup, materiálně-technické zajištění
d.Technická zpráva

7.Zpracování zásad organizace výstavby (ZOV) (dotace 0/6)
a.Metody zpracování, podklady, postupy, omezující podmínky
b.Návaznost na technologický postup a na materiálně-technické zajištění
c.Části projektu ZOV - technická zpráva, výkresová dokumentace, časový harmonogram

8.Stavební zákon - problematika územního plánování, ohlašování staveb a stavebního povolení (dotace 0/6)
a.Úkoly a činnosti územního plánování
b.Územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí
c.Stavby vyžadující ohlášení, stavby vyžadující stavební povolení
d.Zpracování žádosti o stavební povolení, náležitosti a přílohy, průběh stavebního řízení
e.Technický dozor stavby - podmínky pro oprávnění, zásady práce technického dozoru, autorský dozor, stavební dozor

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-podnikatelský duch
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost komunikovat se státní správou
-Schopnost volby technického zajištění pro zemní práce a modelaci terénu při zahradních realizacích
-Schopnost volby vhodné techniky pro provádění pracovních operací při zahradnických realizacích
-Schopnost zpracovat ekonomické hodnocení pracovní operace v daných podmínkách
-Tvorba projektové dokumentace.
-Znalost projektování, projednání (public relations) a realizace vodních prvků a staveb v zahradní architektuře
-Znalosti a schopnosti pro řízení organizace výstavby objektů ZAKA

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Ukončení předmětu je podmíněno odevzdáním všech zadání zpracovávaných celků, které byly v průběhu semestru kontrolovány. Předmětem kontroly je vždy věcná správnost a úplnost zpracovaných projektů včetně úrovně jejich formálního zpracování. Hodnocení je prováděno průběžně v průběhu semestru a na závěr semestru.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
cvičení84 h
konzultace10 h
Samostudium
příprava na zkoušku55 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava prezentace6 h
zpracování projektů55 h
Celkem224 h

Základní literatura
 • Nové Rochlovy stavební tabulky. 2. vyd. Praha: INCON-F, 2006. 388 s. ISBN 80-902397-8-1.
 • MACEKOVÁ, V. -- VLČEK, M. Zakládání staveb. 1. vyd. Brno: Era, 2004. 122 s. Technická knihovna. ISBN 80-86517-83-7.
 • Ozdobné kovové ploty a mříže. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 183 s. ISBN 80-7169-735-4.
 • KUKLÍK, P. -- STUDNIČKA, J. Dřevěné a kovové konstrukce : pro SPŠ stavební. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2006. 187 s. ISBN 80-7333-047-4.
 • KUKLÍK, P. Dřevěné konstrukce. 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2005. 188 s. ISBN 80-01-03310-4.
 • KUKLÍK, P. -- KUKLÍKOVÁ, A. -- MIKEŠ, K. Dřevěné konstrukce 10 : pravidla pro navrhování a řešené příklady. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. 147 s. ISBN 80-01-02847-X.
 • KUKLÍK, P. -- KUKLÍKOVÁ, A. Dřevěné konstrukce 10 : Příklady navrhování. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2001. 99 s. ISBN 80-01-01682-X.
 • MACEKOVÁ, V. -- EICHLER, J. Atelierová tvorba : Základové konstrukce. 1. vyd. Brno: VUT, 1991. 117 s. ISBN 80-214-0342-X.
 • ČUPROVÁ, D. -- ČUPR, K. Zimní zahrady, zasklené lodžie a balkony. 1. vyd. Brno: ERA, 2005. 87 s. ISBN 80-7366-009-1.
 • TŮMA, J. Oplocení. 2. vyd. Brno: ERA, 2005. 101 s. ISBN 80-7366-033-4.
 • HACKSTEIN, H. -- WEHMAYER, W. Lexikon zahradních jezírek: jezírka, potoky, rostliny, technika. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2006. 298 s. ISBN 80-7234-532-X.
 • SEITZ, W. Zahradní jezírka. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 63 s. Vlastníma rukama : praktické tipy. Zahrádka. ISBN 80-247-0508-7.
 • HŘÍBAL, V. Zahradní jezírka a vodní rostliny. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 93 s. ISBN 80-247-0590-7.
 • Zahradní jezírka: plánování a zakládání: krok za krokem, od A do Z. 1. vyd. Praha: Jan Vašut, 2004. 96 s. Krok za krokem, od A do Z--. ISBN 80-7236-381-6.
 • SKOUPIL, J. -- PAVLAČKA, R. Zaměřovací technika. Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07.2.2.00.28.0220. [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZAKA/zamerovacitechnika/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
Doporučená literatura
 • PAVLAČKA, R. -- ZEMÁNEK, P. -- SEKANINOVÁ, M. Aplikovaná fyzika. Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07.2.2.00.28.0220. [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZI/AFY/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
 • Lattenberg L. Knowledge Management. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Megatrendy a nové aspekty globalizace v podnikání. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Mezikulturní rozdíly v managementu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Nové trendy v marketingu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Lattenberg L. Podpory v EU v programovém období 2014-2020. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Zemánek P., Mašán V. Cesty a komunikace. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Zemánek P., Mašán V. Doprava a manipulace v komunální sféře. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Zemánek P., Mašán V. Přesazování alejových stromů. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.