Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Mechanizace pro ZAKA
Kód předmětu:MEZ2
Název v jazyce výuky:Mechanizace pro ZAKA
Název česky:Mechanizace pro ZAKA
Název anglicky:Mechanization for Landscape Architects
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/1
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2016/2017 - ZF
Vyučující:Ing. Vladimír Mašán, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:Mechanizace pro ZAKA Bc. nebo Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je naučit posluchače znát principy práce specializovaných strojů používaných při realizaci sadovnických úprav a při operacích spojených s údržbou okrasných porostů.
Obsah předmětu:
1.Mechanizační prostředky pro přesazování vzrostlých stromů (dotace 2/1)
a.Tvary kořenových balů; principy pracovních ústrojí; provozní problematika, přeprava stromů

2.Závlahové systémy (dotace 4/2)
a.Způsoby; technické řešení; řízení závlahových systémů; regulace; postup při zpracování projektu závlahy
b.Zadání seminární práce - návrh závlahového systému v okrasném zahradnictví

3.Mechanizační prostředky pro zakládání trávníků (dotace 2/1)
a.Vegetativní x generativní; MP pro zpracování půdy, předseťovou přípravu, setí, slupovače drnů, pokládání koberců

4.Mechanizační prostředky pro údržbu trávníků (dotace 4/2)
a.Intenzivní x extenzivní; MP pro sečení - řez s oporou, bez opory, principy žacích ústrojí, konstrukční řešení žacích strojů, aerifikace, vertikutace, přihnojování - používané MP
b.Praktické ukázky sortimentu mechanizace (Projekt IRP kategorie B -Modernizace a rozšíření mechanizačního vybavení ústavu zahradnické techniky pro zkvalitnění výuky)

5.Ekonomické aspekty provozu strojů (dotace 4/2)
a.Faktory ovlivňující výši nákladů na provoz strojů - roční nasazení, spotřeba PHM, pořizovací cena, výkonnost
b.Náklady fixní - složky, náklady variabilní - složky, jednotkové náklady na provoz strojů a možnosti jejich snižování
c.Zadání seminární práce - návrh MP pro údržbu zeleně a ekonomické hodnocení

6.Mechanizační prostředky pro chemickou ochranu (dotace 2/1)
a.Postřikovače, rosiče, aplikátory herbicidů, typy trysek

7.Mechanizační prostředky pro údržbu keřů (dotace 2/1)
a.Zásady řezů
b.MP pro řez - ruční nůžky, ruční nůžky s pohonem, plotostřihy, plotostřihy jako adaptéry strojů
c.Praktické ukázky sortimentu mechanizace (Projekt IRP kategorie B - Modernizace ukázkové mechanizace pro technicky profilované předměty a praxi na zahradnické fakultě)

8.Mechanizační prostředky pro údržbu stromů (dotace 2/1)
a.Zásady řezů
b.MP pro řez - ruční pilky, arboristické pily, motorové pily, vyvětvovací pily; pojízdné vysokozdvižné plošiny
c.Vázání korun, sanace dutin

9.Mechanizační prostředky pro údržbu komunálních ploch (dotace 2/1)
a.Zametací stroje, vysavače listí, zimní údržba

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-týmová práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost volby vhodné techniky pro provádění pracovních operací při zahradnických realizacích
-Schopnost zpracovat ekonomické hodnocení pracovní operace v daných podmínkách
-Schopnost zpracovat návrh závlahového systému pro sadovnický objekt
-Znalosti a schopnosti pro řízení organizace výstavby objektů ZAKA

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Pro zápočet je třeba odevzdání a vyhovující hodnocení seminární práce, písemný test 75% kladných odpovědí.
Zkouška je písemná (4 - 5 otázek) a je hodnocena známkou A - F, k výsledkům zápočtových testů se nepřihlíží.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení14 h
odborná exkurze5 h
projektová práce10 h
veřejná prezentace (ústní)5 h
Samostudium
příprava na zkoušku10 h
příprava na průběžné hodnocení5 h
příprava prezentace4 h
zpracování seminární práce3 h
Celkem84 h

Základní literatura
  • ZEMÁNEK, P. Speciální mechanizace: malá mechanizace v zahradnictví. 1. vyd. Brno: MZLU, 2001. 99 s. ISBN 80-7157-511-9.
  • ZEMÁNEK, P. -- BURG, P. Speciální mechanizace - mechanizační prostředky pro zakládání a údržbu okrasných porostů. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2005. 169 s. ISBN 80-7157-919-X.
  • Speciální mechanizace: závlahová technika pro zahradnictví. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 83 s. ISBN 80-7157-738-3.
  • HRABĚ, F. -- KOLEKTIV AUTORŮ, -. Trávníkářská ročenka 2007. 1. vyd. Olomouc: ing. Petr Baštan - vydavatelství, 2007. 144 s. ISBN 978-80-87091-00-5.
  • ABRHAM, Z. Náklady na provoz zemědělských strojů. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1998. 56 s. Ekonomika. ISBN 80-7105-169-1.
  • TRABOLD, T. Kommunale Trägerfahrzeuge und deren Einsatzspektrum. Hohenheim: Universität Hohenheim, 1997. 141 s.
  • Komunální technika: odborný recenzovaný časopis pro komunální služby. Praha: ISSN 1802-2391.
  • BURG, P. -- ZEMÁNEK, P. -- MICHÁLEK, M. Mechanizační prostředky pro zakládání a údržbu zeleně. Elektronická opora - Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220. [online]. 2014. URL: https://is.mendelu.cz/auth/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=64;zobrazit=2591;typ=opora.
Doporučená literatura
  • ZEMÁNEK, P. -- MAŠÁN, V. Trávníkové malotraktory. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
  • ZEMÁNEK, P. Moderní způsoby zpracování půdy. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.