Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Krajinné plánování I
Kód předmětu:KP1
Název v jazyce výuky:Krajinné plánování I
Název česky:Krajinné plánování I
Název anglicky:Landscape Planning I
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (2 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/0
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský navazující
Semestr:ZS 2016/2017 - ZF
Vyučující:Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Ing. Daniel Matějka (přednášející)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit posluchače s obsahem a významem plánovacích procesů v ČR a se současnými trendy managementu udržitelného rozvoje krajiny. Posluchači se seznámí s hlavními plánovacími procesy v ČR a jejich nástroji.
Obsah předmětu:
1.Předmět a vývoj krajinného plánování (dotace 2/0)
2.Krajinné plánování v ČR a ve světě (dotace 2/0)
a.Metody krajinného plánování
b.Současné požadavky na udržitelný rozvoj
c.Evropská úmluva o krajině

3.Územní plánování (dotace 8/0)
a.Cíle a úkoly územního plánování
b.Účastníci a jejich kompetence
c.Nástroje územního plánování
d.Územně analytické podklady
e.Obsah územně plánovací dokumentace
f.Proces zadávání, zpracování a schvalování územního plánu

4.Pozemkové úpravy (dotace 2/0)
a.Vývoj pozemkových úprav
b.Cíle a úkoly současných pozemkových úprav
c.Proces zpracování KPÚ
d.Obsah dokumentace
e.Realizace plánu společných zařízení

5.Posuzování vlivů na životní prostředí (dotace 2/0)
a.Proces EIA a SEA - význam, cíle, proces
b.Obsah dokumentace

6.Strategické plánování (dotace 2/0)
a.Regionální rozvoj
b.Tvorba strategie - postup zpracování
c.Obsah dokumentace

7.Krajinný plán (dotace 2/0)
a.Význam a možnosti implementace do plánovacích procesů
b.Obsah dokumentace

8.Participativní plánování (dotace 2/0)
a.Význam zapojení veřejnosti do plánování
b.Metody práce s veřejností

9.Územní systém ekologické stability (dotace 2/0)
a.Přírodní infrastruktura území
b.Postup vymezování, obsah dokumentace
c.Realizace prvků ÚSES

10.Krajinotvorné programy (dotace 2/0)
a.Evropské programy na podporu udržitelného rozvoje území
b.Vládní krajinotvorné programy ČR

11.Ochrana přírody a krajiny, památková péče (dotace 2/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost řešit problémy
-tvorba projektů a jejich management
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-Ochrana přírody a krajiny
-Prohloubit znalosti právní úpravy fungování veřejné správy
-Znalost metod krajinného plánování
-Znalost základních plánovacích procesů

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet - písemný test. Čas 50 min, 5 otázek, maximální zisk 25 bodů, pro udělení zápočtu nutno získat alespoň 16 bodů.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
Samostudium
příprava na zkoušku24 h
zpracování seminární práce4 h
Celkem56 h

Základní literatura
 • SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. 2. vyd. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9.
 • RUŽIČKA, M. Krajinnoekologické plánovanie - LANDEP I. Biosféra, 2000. 119 s. ISBN 80-968030-2-6.
 • MIKLÓS, L. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajina ako geosystém. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1997. 152 s. ISBN 80-224-0519-1.
 • SALAŠOVÁ, A. Krajinné plánování. 100 s. PHARE ;. ISBN 80-7078-371-0.
 • ŠVEHLA, F. -- VAŇOUS, M. Pozemkové úpravy. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1995. 146 s. ISBN 80-01-01277-8.
 • KNOTEK, J. Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny v legislativních souvislostech. Správní právo. 2007. sv. 4-5, č. XL, s. 217--233. ISSN 0139-6005.
 • HYVNAR, V. a kol. Limity využití území : celostátně platné limity : [praktická příručka]. 3. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007.
 • VOREL, I. Principy a pravidla územního plánování - C.5 Zeleň. [online]. 2006. URL: http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571.
 • LACINA, D. ÚSES - zelená páteř krajiny 2002 : sborník k semináři, 9.-11. září 2002 Brno. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2003. 115 s.
 • HALASOVÁ, H. -- ŠILAROVÁ, V. Územní plánování v České republice 2007 : Town and country planning in the Czech Republic 2007. 1. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007. 33 s. ISBN 978-80-254-0637-3.
 • SÝKORA, J. Územní plánování vesnic a krajiny : urbanismus 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. 226 s. ISBN 80-01-02641-8.
 • KNOTEK, J. Evropská úmluva o krajině v českém právním řádu. In Sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie RADA EURÓPY. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008, s. 113--117. ISBN 978-80-8082-243-9.
Doporučená literatura
 • Dohnál J. Postup krajinného plánování. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Dohnál J. Úpravy venkovských sídel 1.část. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Dohnál J. Úpravy venkovských sídel 2.část. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Matějka D. Hodnoty krajiny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Matějka D. Komponované krajiny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • relevantní právní normy (Stavební zákon, zákon o pozemkových úpravách, zákon EIA, zákon o ochraně přírody a krajiny apod.) v platném znění