Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Biotechnika krajinné zeleně
Kód předmětu:BKZ
Název v jazyce výuky:Biotechnika krajinné zeleně
Název česky:Biotechnika krajinné zeleně
Název anglicky:Biotechnics of Landscape Greenery
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský navazující
Semestr:ZS 2016/2017 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:(Fytocenologie a Lesnictví) nebo Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Prohloubit poznatky z problematiky zakládání a údržby zeleně v krajině se zřetelem na funkční poslání vegetačních prvků a charakter stanoviště (mimořádně nepříznivá stanoviště). Biotechnická opatření, zabezpečující ochranu přírody a krajiny.


Inovace předmětu Biotechnika krajinné zeleně byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost absolventů - reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220
Obsah předmětu:
1.Typy vegetačních prvků v krajině (dotace 4/0)
2.Rostlinný materiál pro zakládání vegetačních prvků v krajině (dotace 2/0)
3.Techologie výsadby dřevin (dotace 2/0)
4.Biotechnika zeleně na charakteristických typech stanovišť (dotace 6/0)
5.Břehové a doprovodné porosty vodotečí (dotace 2/0)
6.Břehové a doprovodné porosty vodních nádrží (dotace 2/0)
7.Doprovodné porosty komunikací (dotace 2/0)
8.Zeleň teras (dotace 2/0)
9.Biotechnická opatření při stabilizaci svahů (dotace 2/0)
10.Parkové lesy (dotace 2/0)
11.Ochranné lesní pásy (dotace 2/0)
12.Cvičení (dotace 0/28)
a.zpracování zjednodušené projektové dokumentace biotechnických opatření na určeném stanovišti
b.součástí cvičení jsou výjezdy - exkurze zaměřené na realizovaná biotechnická opatření v krajině

13.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-interpersonální dovednosti
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-odhodlání k úspěchu
-podnikatelský duch
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost kritiky a sebekritiky
-schopnost organizace a plánování
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-schopnost vedení
-tvorba projektů a jejich management
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-Koordinace požadavků a možností projektového záměru
-Schopnost kreativní činnosti v širších souvislostech
-Znalost biotechnických opatření na charakteristických typech stanovišť
-Znalost biotechnických opatření v doprovodných porostech komunikací
-Znalost biotechnických opatření v parkových lesích
-Znalost problematiky ochranných lesních pásů
-Znalost technologií zakládání, pěstování a obnovy mimolesních porostů
-Znalost techologií výsadby dřevin
-Znalost typů vegetačních prvků v krajině
-Znalosti biotechnických opatření v břehových a doprovodných porostech vodotečí a vodních nádrží

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet -- podmínkou udělení je zpracování zjednodušené projektové dokumentace biotechnických opatření na určeném stanovišti<br>
zkouška -- zahrnuje obsah probrané látky (ústní, písemná)
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení10 h
práce v terénu12 h
odborná exkurze6 h
Samostudium
příprava na zkoušku36 h
zpracování protokolů10 h
zpracování projektů10 h
Celkem112 h

Základní literatura
  • SIMON, J. -- SIMON, J. -- VACEK, S. Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2009. 792 s. ISBN 978-80-87154-27-4.
  • PRŮŠA, E. Pěstění lesů na typologických základech. kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2001. 593 s.
  • SCHLUTTER , U. Pflanze als Baustoff. Berlin: Patzer Verlag, 1996. 319 s. ISBN 3-87617-087-7.
  • PRŮŠA, E. PRŮŠA, E. Pěstění lesů na typologických základech . Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2001. 593 s. ISBN 80-86386-10-4.