Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Právo I
Kód předmětu:PVI
Název v jazyce výuky:Právo I
Název česky:Právo I
Název anglicky:Law I
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/1
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský
Semestr:ZS 2017/2018 - ZF
Vyučující:doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (garant)
JUDr. Jana Mervartová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy právního řádu ČR, vybranými právními odvětvími veřejného a soukromého práva, též v návaznosti na působení komunitárního práva ES
Obsah předmětu:
1.základy veřejného práva (dotace 13/6)
a.základy právní teorie
b.ústavní pořádek
c.základy právní úpravy veřejné správy

2.základy soukromého práva (dotace 14/7)
a.základy občanského práva hmotného a procesního
b.individuální pracovněprávní vztahy
c.obchodní společnosti a obchodní závazky

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Prohloubit základy právního myšlení
-Rozšířit mezioborový pohled na odbornou problematiku

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zkouška
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
seminář28 h
Samostudium
příprava na zkoušku28 h
Celkem84 h

Základní literatura
  • JANKŮ, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. 497 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-344-8.
  • Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k 1.9.2010. Ostrava: Sagit, 2010. 304 s. ISBN 978-80-7208-818-8.
  • SVOBODA, I. -- SCHELLE, K. Základy organizace veřejné správy. 2. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2007. 206 s. ISBN 80-239-8011-4.
  • SCHELLE, K. a kol. Základy práva. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 714 s. ISBN 80-86432-68-8.