Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Ekologické ovocnářství
Kód předmětu:EOVO
Název v jazyce výuky:Ekologické ovocnářství
Název česky:Ekologické ovocnářství
Název anglicky:Organic Fruit Production
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský navazující
Semestr:ZS 2015/2016 - ZF
Vyučující:Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Předmět pojímá komplexně problematiku ekologického pěstování ovocných kultur. Cílem je seznámit studenty s perspektivou ekologické produkce ovoce, stejně jako ukázat multifunkční funkce ekologicky šetrného pěstování ovocných druhů, zejména pozitivní environmentální a sociální dopady. K výuce bude využito moderních poznatků výzkumu, vztahujících se na dva pilíře ekologického hospodaření: podporu biodiverzity a péči o půdní úrodnost. Předkládá moderní i tradiční technologie ekologického zemědělství (aplikované v ovocnářství), naplňující koncepci trvale udržitelného života lidské společnosti. Seznamuje s technologiemi pěstování hlavních ovocných druhů, pozornost věnuje i méně rozšířeným (minoritním) druhům. Nedílnou součástí je doporučení vhodného sortimentu odrůd pro ekologické systémy produkce.

Inovace předmětu "Ekologické ovocnářství" byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky ekologického ovocnářství. Současné problémy konvenčního zemědělství. Definice, principy a cíle ekologického zemědělství, model multifunkčního a trvale udržitelného zemědělství. Krajinářský, environmentální, ekologický význam a sociální aspekty. (dotace 2/0)
2.Historický vývoj různých směrů ekologicky šetrného přístupu v zemědělství. Současná legislativa ekologického zemědělství (EZ). Systém certifikace a kontrol. Rozvoj EZ v zemích EU, statistika ploch v ekologickém režimu. Význam svazů a jejich směrnic. Subvence ekologickému způsobu hospodaření. (dotace 2/2)
3.Péče o půdní úrodnost v EZ, bilance živin v otevřeném zemědělském systému, snaha o minimalizaci vstupů s ohledem na cyklus prvků. Význam půdních mikroorganismů a humusu. (dotace 2/0)
4.Zakládání ekologických sadů. Výběr stanoviště dle nároků druhů, rajonizace. Příprava půdy, mechanická a biologická meliorace. Zásobní hnojení, povolená organická a minerální hnojiva. (dotace 2/4)
5.Význam biodiverzity v ekologických sadech. Budování ekologických kompenzačních ploch. Podpora přirozených nepřátel škůdců a antagonistů patogenů, zvyšování odporu prostředí. (dotace 2/2)
6.Agrotechnika v intenzivních ekologických sadech. Hnojení a výživa plodících sadů, šetrné zpracování půdy, regulace plevelů povolenými postupy. Možnosti probírky násady. Uplatnění racionálního řezu, koncepce klidného stromu. (dotace 2/4)
7.Ochrana proti chorobám a škůdcům v ekologickém ovocnářství. Preventivní, biotechnické a biologické metody v ochraně proti škodlivým činitelům. Pomocné půdní a rostlinné prostředky, využití bioagens a biopesticidů. (dotace 2/2)
8.Ekologické ovocné školkařství. Situace v zahraničí a ČR. Požadavky ze strany ÚKZÚZ a SRS. Postupy výroby školkařského materiálu, rozdíly od konvenčních školek. Pravidla, hrozby a příležitosti. (dotace 0/2)
9.Pěstování jádrovin a doporučený sortiment pro ekologickou produkci. (dotace 4/2)
10.Pěstování peckovin a doporučený sortiment pro ekologickou produkci. (dotace 2/2)
11.Pěstování skořápkovin a drobného ovoce a doporučený sortiment pro ekologickou produkci. (dotace 2/2)
12.Pěstování minoritních ovocných druhů, význam pro diverzifikaci podniku a ekologickou stabilitu agrosystému. (dotace 2/0)
13.Extenzivní ekologické ovocnářství. Charakteristika a odlišnosti od intenzivního systému. Produkční potenciál v marginálních oblastech, využití tradičních odrůd pro regionální výrobky. Doporučený sortiment u hlavních ovocných druhů. (dotace 2/2)
14.Ekologické ovocnářství v České republice, srovnání s vyspělými zeměmi. Význam svazu PRO-BIO, směrnice. Dotační tituly. Propagace, marketing a možnosti odbytu bioovoce - příklady formou exkurze na ekologické farmě. (dotace 2/4)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost vedení
-tvorba projektů a jejich management
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Ovocné druhy a odrůdová skladba.
-Schopnost pěstovat ovocné kultury low input systémem s využitím funkční biodiverzity.
-Schopnost školkařské produkce kmenných tvarů ovocných dřevin v CAC kategorii rozmnožovacího materiálu.
-Způsobilost zakládat, udržovat a obnovovat extenzivní ovocné výsadby
-Zvládnutí technologie rozmnožování ovocných druhů podnoží a odrůd.

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet je získán na základě aktivní účasti na cvičeních, vypracování a obhajobě projektu ekologicky ovocnařící farmy. Po získání zápočtu student podstupuje ústní zkoušku, v níž dokládá znalosti o vyučované látce. Na každou ze dvou položených otázek (tématických okruhů) musí zodpovědět alespoň ze 60 % správně.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení28 h
odborná exkurze5 h
Samostudium
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení4 h
příprava prezentace4 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe1 h
zpracování projektů12 h
Celkem112 h

Základní literatura
  • JÁNSKÝ, J. -- ŽIVĚLOVÁ, I. Trh s ekologickým ovocem a zeleninou v itálii. In Sborník prací z mezinárodní vědecké konference Agrární perspektivy - Trvale udržitelný rozvoj agrárního sektoru - výzvy a rizika. 1. vyd. Praha: ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2004, s. 127--131. ISBN 80-213-1190-8.
  • PRANGE, R K. -- WEIBEL, F P. Acta Horticulturae. : Proceedings of the Organic Fruit Conference : Vignola, Italy, June 16-17, 2008 . no. 873. Leuven, Belgium: ISHS, 2010. 342 s. ISBN 978-90-6605-523-0.
  • ŠARAPATKA, B. -- NIGGLI, U. a kol. Agriculture and Landscape: The Way to Mutual Harmony. 1. vyd. Olomouc: Palacký University in Olomouc, 2012. 267 s. ISBN 978-80-244-2824-6.
  • HÄSELI, A. -- WEIBEL, F. -- BRUNNER, H. Organic Cultivation of Standard Orchards. 1. vyd. FiBL/OACC, 2005. 20 s. 0006.
  • LIND, K. Organic fruit growing. Wallingford. 2003. ISBN 0-85199-640-X. URL: http://dx.doi.org/10.1079/9780851996400.0000.
  • FRANCIS, C A. Organic farming: the ecological system. Madison: American Society of Agronomy :, 353 s. Agronomy monograph ;. ISBN 978-0-89118-173-6.
  • ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. a kol. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi. 1. vyd. Šumperk,: PRO-BIO, 2005. 334 s. ISBN 80-903583-0-6.
  • ŠARAPATKA, B. -- URBAN, J. a kol. Ekologické zemědělství v praxi. Šumperk: PRO-BIO, 2006. 502 s. ISBN 80-87080-00-9.
  • ŠARAPATKA, B. -- NIGGLI, U. a kol. Zemědělství a krajina - cesty k vzájemnému souladu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita palackého v Olomouci, 2008. 262 s. ISBN 978-80-244-1885-8.