Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Seminář Ústavu biotechniky zeleně
Kód předmětu:SUBZ
Název v jazyce výuky:Seminář Ústavu biotechniky zeleně
Název česky:Seminář Ústavu biotechniky zeleně
Název anglicky:Seminar of Department of Planting Design and Maintenance
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr:LS 2016/2017 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem semináře je prohloubit aktivní formou znalosti studentů MZKU v oblastech, které studenti sami považují za nedostatečně nastudované.
Obsah předmětu:
1.První fáze: První fáze: tvoří skupinová příprava zvolených témat -- studenti pracují ve skupinách a na základě studia zadané literatury a konzultací připraví analýzu problému a hlavní podtémata. (dotace 0/4)
2.Druhá fáze: seminář k danému tématu -- skupina studentů seznámí ostatní účastníky kurzu s analýzou a hlavními podtématy problému. Seminář probíhá za účasti externího spolupracovníka (experta z praxe). (dotace 0/10)
3.Třetí fáze: Přednáška a praktické ukázky přizvaného experta. Společná diskuse k tématu, hledání mezioborových souvislostí (dotace 0/10)
4.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita k učení se
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
-Koordinace požadavků a možností
-Rozšířit mezioborový pohled na odbornou problematiku
-Schopnost syntézy znalostí biologických, technických a technologických postupů

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Student je povinen zúčastnit se min. 80% kurzů, na jejichž přípravě se rovněž podílí. Předmět je ukončen zpracováním a obhajobou zadaného tématu. Obhajoba probíhá na základě veřejné presentace. Presentace musí obsahovat min.15 obrazovek *ppt. Takto musí student dosáhnout úspěšnosti minimálně 85%.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
seminář24 h
Samostudium
příprava prezentace60 h
Celkem84 h

Doporučená literatura
  • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
  • Studijní literatura je vždy zadána podle zvolených témat. Pozornost je mimo jiné věnována úzce výběrové odborné literatuře s využitím zdrojů získaných z programu VISK7 a aktuálně řešeného projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0084: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici
  • Štefl L. Teorie vegetačních prvků. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
  • Štefl L. Tvarované živé ploty a stěny. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
  • Štefl L. Zakládání vegetačních prvků - výsadba keřů. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
  • Štefl L. Zakládání vegetačních prvků - výsadba stromů. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.