Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Arboristika pro MZKU
Kód předmětu:ARBM
Název v jazyce výuky:Arboristika pro MZKU
Název česky:Arboristika pro MZKU
Název anglicky:Arboriculture for Landscape Management
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 1/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2016/2017 - ZF
Vyučující:Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. (cvičící)
Výchozí předměty:Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Cílem je rozšíření poznatků v systému komplexní péče o dřeviny, zejména o stromy jakožto základní prvky krajinářské architektury. Představení metod a možnosti péče zajišťujících funkčně plnohodnotnou a saučasně bezpečnou existenci stromů. Zřetel je kladen na návrh pěstebních opatření a spojených technologií zajišťující dosažení pěstebních cílů či udržení nebo zlepšení stavu stromů. Součástí je samostatná individuální práce na zadané téma. Konzultace.
Obsah předmětu:
1.Všeobecná část (dotace 3/8)
a.Úloha arboristiky a její postavení v rámci ZAKA. Základní rámce působnosti a legislativa. dotace (1/0)
b.Provozní bezpečnost. Příčiny a původci poškození. Stabilizační chování stromu. Základy biomechaniky stromů. dotace (2/8)

2.Praktické aplikace (dotace 9/16)
a.Nápravná a pěstební opatření - řez, jeho východiska, pravidla, třídění. Technická a technologická specifika řezů. Specifika řezu nejvýznamnějších taxonů dřevin. dotace (4/8)
b.Nápravná a pěstební opatření - konzervační a sanační opatření. Východiska, třídění. Volba technologie. Technická a technologická specifika jednotlivých opatření. Ošetření mechanických poranění. Sanace dutin. Pomocné konstrukce. Vazby. Kácení. dotace (4/8)
c.Hodnocení, evidence a kontrola realizovaných pěstebních opatření. Ochrana vegetačních prvků. dotace (1/0)

3.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-interpersonální dovednosti
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-odhodlání k úspěchu
-podnikatelský duch
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost rozhodovat
-schopnost samostatné práce
-tvorba projektů a jejich management
-uvědomění si konceptu kvality

Oborově specifické kompetence:
-Koordinace požadavků a možností
-orientace v problematice péče o stromy
-schopnost diagnostiky vad stromů
-schopnost posouzení bezpečnosti stromů
-schopnost přijetí odpovědnosti
-Schopnost syntézy znalostí biologických, technických a technologických postupů
-Základní profesní znalosti
-Znalost pěstebních opatření
-Znalosti a schopnosti pro řízení organizace výstavby objektů ZAKA

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet - podmínkou udělení je zpracování projektu péče o vybrané vegetační prvky v požadovaném rozsahu a kvalitě,
zkouška - ústní, prověřující teoretická východiska a jejich aplikace, obhajoba projektu péče.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška14 h
cvičení28 h
práce v terénu32 h
Samostudium
příprava na zkoušku34 h
zpracování projektů32 h
Celkem140 h

Základní literatura
 • HARRIS, R W. -- CLARK, J R. -- MATHENY, N P. Arboriculture : integrated management of landscape trees, shrubs and vines. 3. vyd. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999. 687 s. ISBN 0-13-386665-3.
 • SHIGO, A L. Modern Arboriculture : a systems approach to the care of trees and their associates. Snohomish: Shigo and Trees Associates, 1991. 423 s. ISBN 0-943563-09-7.
 • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
 • KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3. vyd. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.
 • PEJCHAL, M. Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník, 2008. 170 s.
 • Kol. Arboristika: pro další vzdělávání v arboristice. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola, 2008. 176 s.
 • Kol. Arboristika: skripta pro další vzdělávání v arboristice. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola, 2008. 182 s.
 • LARCHER, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988. 361 s.
 • BRELOER, H. The body language of trees : a handbook for failure analysis. London: The Stationary Office, 2006. 240 s. Research for amenity trees. ISBN 0-11-753067-0.
 • MATTHECK, G C. Trees : The Mechanical Design. Berlin: Springer-Verlag, 1991. 121 s. ISBN 3-540-54276-0.
 • MOSBRUGGER, V. The Tree Habit in Land Plants, Lecture Notes in Earth Sciences. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1990. 161 s.
 • BUTIN, H. Tree diseases and disorders: causes, biology, and control in forest and amenity trees. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1995. 252 s. ISBN 0-19-854932-6.
 • NIENHAUS, F. -- HELEBRANT, L. -- BUTIN, H. -- BÖHMER, B. Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. 3. vyd. Praha: Brázda, 1998. 287 s. ISBN 80-209-0275-9.
Doporučená literatura
 • Bulíř P. Genus Abies. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Bulíř P. Genus Chamaecyparis. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Bulíř P. Genus Juniperus. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Bulíř P. Genus Picea. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
 • Štefl L. Hodnocení stromů - provozní bezpečnost stromů. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Štefl L. Přístrojové metody hodnocení zdravotního stavu stromu I. - penetrometry. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Štefl L. Přístrojové metody hodnocení zdravotního stavu stromu II. - akustické tomografy. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.