Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Seminář participativního plánování
Kód předmětu:SPP
Název v jazyce výuky:Seminář participativního plánování
Název česky:Seminář participativního plánování
Název anglicky:Participatory planning workshop
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/3
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský navazující
Semestr:ZS 2016/2017 - ZF
Vyučující:Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (cvičící, garant, zkoušející)
Bc. Ing. Daniela Smetanová (cvičící, zkoušející)
Výchozí předměty:Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami participativního plánování a práce s veřejností. Zvolená forma je seminář, který bude obsahovat teoretickou a praktickou část, tedy přehledně poskytne informace o metodách, které si vzápětí posluchači sami vyzkouší. Posluchači získají základní informace o možnostech spolupráce s veřejností v kontextu různých typů plánovacích procesů a metodách, jak veřejnost zapojit a jak s ní pracovat v průběhu plánovacího procesu tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Seminář předpokládá i účast externích odborníků ve výuce.
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky participativního plánování (dotace 0/3)
a.Základní pojmy -- participace, komunitní, akční a participativní plánování
b.Vývoj participativního plánování v zahraničí a ČR -- specifika post-komunistických zemí
c.Formy participativního plánování, výhody a nevýhody participativního plánování
d.Nezbytné dovednosti projektanta pro spolupráci s veřejností -- etika projekční práce

2.Právní a institucionální požadavky participativního plánování (dotace 0/3)
a.Legislativní rámec participativního plánování
b.Institucionální zabezpečení participativního plánování
c.Organizační zabezpečení participativního plánování -- participativní plán

3.Psychologické aspekty spolupráce s veřejností (dotace 0/3)
a.verbální a non-verbální komunikace
b.interkulturní komunikace

4.Základy sociologického průzkumu (dotace 0/3)
a.základy sociologického průzkumu
b.tvorba, distribuce a vyhodnocování dotazníku

5.Metody zapojování veřejnosti (dotace 0/12)
a.Výstavy a přehlídky
b.Prezentace a veřejná vystoupení, veřejná setkání
c.Spolupráce s médií
d.Práce v terénu - metodika ECOVAST
e.Metody participativního plánování založené na webové komunikaci

6.Práce ve skupině (dotace 0/3)
a.Facilitace pracovních skupin
b.Kreativní techniky, brainstorming, práce se slepou mapou,
c.Tvorba inovací

7.Příklady participativního plánování (dotace 0/6)
a.Instituce zabývající se participativním plánováním -- nevládní organizace
b.Centrum pro komunitní spolupráci, Urban centrum Brno
c.Agora Central Europe

8.Evaluace úspěšnosti plánovacího procesu (dotace 0/3)
a.tvorba a vyhodnocování evaluačních dotazníků

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-interpersonální dovednosti
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-tvorba projektů a jejich management

Oborově specifické kompetence:
-Koordinace požadavků a možností projektového záměru
-Schopnost komunikovat s uživateli prostoru
-Schopnost komunikovat s investorem
-Zdokonalit schopnost interdisciplinárního řešení problémů v oboru
-Znalost metod krajinného plánování

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zápočet. Požaduje se aktivní účast na výuce (absolvování nejméně 75% seminářů).
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
cvičení15 h
seminář15 h
konzultace10 h
kolokvium10 h
Samostudium
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení40 h
příprava prezentace10 h
zpracování projektů10 h
zpracování seminární práce10 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • FLEKALOVÁ, M. -- SALAŠOVÁ, A. -- VÍTEK, R. -- CHALUPSKÁ, H. Plánuji, plánuješ, plánujeme. [online]. 2007. URL: http://www.veronica.cz/dokumenty/planovani.pdf.
  • NAWRATH, M. Plánovací víkend : příručka pro společné plánování veřejných prostranství. 1. vyd. Brno: Nadace Partnerství, 2003. 75 s. ISBN 80-239-1844-3.
  • NAWRATH, M. -- CLARK, S. Tvorba vize komunity. Brno: Nadace Partnerství, 2004. 119 s. ISBN 80-239-2067-7.
  • SEDLÁK, R. Utváření místa: Příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2003. 99 s. ISBN 80-239-0614-3.
  • Enhancing training on collaborative planning of natural resources management. Helsinki: Finnish environment institute, 2007. 149 s. ISBN 978-952-11-2820-2.
  • PTÁČEK, L. Interpretace místního dědictví: příručka pro plánování a tvorbu prezentací místních zajímavostí. Brno: Nadace Partnerství, 2004. 88 s. ISBN 80-239-2068-5.
Doporučená literatura
  • Dohnál J. Participativní plánování. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
  • Dohnál J. Participativní plánování v praxi. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.