Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Zahradnické výstavnictví
Kód předmětu:ZVY
Název v jazyce výuky:Zahradnické výstavnictví
Název česky:Zahradnické výstavnictví
Název anglicky:Horticultural Exhibitions
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2015/2016 - ZF
Vyučující:Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (garant)
prof. Ing. Ivar Otruba, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy v prezentování zahradnického oboru veřejnosti, ať už se jedná o různorodé produkty zahradnické produkce či díla zahradního umění, a to především formou souborných nebo tématických výstav pořádaných v interiéru i exteriéru, včetně jejich propagace a tvorby přidružených akcí.
Obsah předmětu:
1.Význam a historie výstavní tvorby (dotace 2/0)
2.Perspektivy a soudobé trendy výstavní tvorby (dotace 2/0)
3.Vývoj zahradnických výstav v evropském kontextu (dotace 2/0)
4.Areály zahradnických výstav a jejich členění (dotace 2/0)
5.Typy výstav a jejich třídění,výstaviště jako součást urbánního celku (dotace 2/0)
6.Členění výstav, metodika tvorby výstav a kompozice v zahradnickém výstavnictví (dotace 2/2)
7.Námět (dotace 2/4)
8.Libreto (dotace 2/2)
9.Scénář (dotace 2/4)
10.Řešení provozu (dotace 2/2)
11.Projekt (dotace 2/12)
12.Realizace a likvidace expozic (dotace 2/2)
13.Propagace a PR (dotace 2/0)
14.Doprovodné aktivity (dotace 2/0)
15.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-odhodlání k úspěchu
-podnikatelský duch
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost samostatné práce
-schopnost vedení
-tvorba projektů a jejich management
-uvědomění si konceptu kvality

Oborově specifické kompetence:
-Naučit se orientovat v nabídce pomůcek a materiálu pro zahradnické výstavnictví
-Schopnost komponovat formy
-Schopnost komunikovat s investorem
-Schopnost kreativní činnosti v širších souvislostech
-Schopnost navrhování od konceptu k formě
-Schopnost řešit komplexy problémů
-Schopnost tvořit prostor
-Schopnost uplatnit kompoziční principy a pravidla v praxi
-student je schopen architektonické tvorby v mezioborových souvislostech
-Student je schopen architektonického navrhování a tvorby prostoru
-Znalost floristických technik

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet bude udělen za zpracovaný projekt, zkouška bude probíhat formou ústního pohovoru.

Inovace předmětu Zahradnické výstavnictví byla financována z projektu OPVK Inovace studijních programů zahradnických oborů, reg. Č. CZ.1.07/2.2.00/28.0220
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení4 h
práce v terénu4 h
konzultace6 h
projektová práce12 h
kolokvium2 h
Samostudium
příprava na zkoušku15 h
příprava na průběžné hodnocení5 h
příprava prezentace20 h
zpracování projektů24 h
zpracování seminární práce20 h
Celkem140 h

Základní literatura
 • OTRUBA, I. Zahradně architektonická tvorba: část Zahradnické výstavnictví. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 58 s. ISBN 80-7157-363-9.
 • TANGAZ, T. Škola interiérového designu. V Praze: Slovart, 2006. 144 s. ISBN 978-80-7209-856-9.
 • BITTNEROVÁ, M. -- ŠEBESTOVÁ KINDELMANNOVÁ, H. -- KUNTE, L. -- KUŤKOVÁ, T. -- MARTINEK, J. -- NEUGEBAUEROVÁ, J. a kol. Floristika: [učebnice floristiky v podání předních českých floristů]. 406 s. ISBN 978-80-86726-43-4.
 • LERSCH, G. -- KETZ, D. Florales Handwerk : Techniken. Konstrukte. Inspirationen = Floral craftsmanship. 1. vyd. Münster: FloralDesign-Ed., 2008. 319 s. ISBN 978-3-938521-18-2.
 • MARTINEK, J. -- HAVRÁNKOVÁ, T. -- KLASOVÁ, K. Zahradnické výstavnictví. Elektronická opora - Podpořeno projektem OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220. [online]. 2014. URL: https://mendelu.sharepoint.com/zf/e-opory/ZAKA/ZV/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/DomovskaStranka.aspx.
Doporučená literatura
 • MITTON, M. Interior design visual presentation : a guide to graphics, models, and presentation techniques. 2. vyd. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004. 238 s. ISBN 0-471-22552-5.
 • Století designu: Průkopníci designu 20.století. 1. vyd. Praha: Slovart, 1999. 272 s. ISBN 80-7209-142-5.
 • NOVÁKOVÁ, Z. Výtvarné dílo v architektonických koncepcích. 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. 153 s. INTERIÉR. ISBN 80-01-02400-8.
 • Interior lighting for designers. 3. vyd. New York: J. Wiley, 280 s. ISBN 0471509701.
 • SEIGNOT, L L. Interior planting : a guide to plantscapes in work and leisure places. Aldershot: Gower, 2000. 384 s. ISBN 0-566-08069-9.
 • SCRIVENS, S. -- PEMBERTON, L. a kol. Interior planting in large buildings : a handbook for architects, interior designers, and horticulturists. London: Architectural Press, 1980. 129 s. ISBN 0-85139-320-9.
 • COOPER, P. Interiorscapes : gardens eithin buildings. 1. vyd. London: Mitchell Beazley, 2003. 176 s. ISBN 1-84000-607-2.
 • BERGMAN, D. Sustainable Design: A Critical Guide for Architects and Interior, Lighting, and Environmental Designers. USA: Princeton Architectural Press, 2010. 144 s.
 • Havránková, T. Pěstování rostlin v nádobách: Brno 2013. PPT prezentace. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084
 • Martínek J., Kuchyňková H. Základní styly aranžování rostlin. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Martínek J., Kuchyňková H. Základní techniky aranžování rostlin. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
 • Martinek, J.; Martinková Kuchyňková, H. Principy navrhování a projektování vegetačních úprav v interiérech: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084
 • MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz