Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Zahradnictví pro ZAKA
Kód předmětu:ZAZ
Název v jazyce výuky:Zahradnictví pro ZAKA
Název česky:Zahradnictví pro ZAKA
Název anglicky:Horticulture for LA
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/1
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský navazující
Semestr:LS 2012/2013 - ZF
Vyučující:Ing. Stanislav Boček, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Běla Svitáčková, CSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Cílem výuky je seznámení s vývojem a významem pěstování ovocných druhů, révy vinné, zeleniny a hlavními způsoby pěstování.
Obsah předmětu:
1.Význam ovocnářství, historický, zdravotní, estetický, společenský, hospodářský. Současný stav a perspektivy pěstování ovocných druhů. (dotace 2/0)
2.Biologická charakteristika, řízení růstu a plodnosti. Ovocné dřeviny a prostředí. Řízení růstu a plodnosti. Ekologické faktory, agrotechnika, zakládání ovocných výsadeb. (dotace 2/0)
3.Pěstitelské způsoby jádrovin,peckovin, skořápkatého, drobného ovoce. Stěnové, pásové výsadby. Moderní pěstitelské způsoby. (dotace 2/0)
4.Netradiční ovocné druhy, možnosti jejich pěstování. Extenzivní výsadby, staré a krajové odrůdy, jejich současné využití. (dotace 2/0)
5.Současný stav a perspektiva výroby zeleniny v ČR. Specifika výroby zeleniny pro přímý konzum, průmyslové zpracování, skladování. (dotace 2/0)
6.Agrotechnika, zařazení zelenin dle nároků na výživu, zelinářské osevní postupy. Obecné zásady střídání kultur. (dotace 2/0)
7.Pěstitelské způsoby, košťálovin, kořenové, cibulové zeleniny, botanická charakteristika, nároky, potřeba vody, dosažitelné výnosy. (dotace 2/0)
8.Pěstitelské způsoby listové, plodové,, vytrvalé zeleniny a luskovin, botanická
charakteristika, nároky, potřeba vody, termíny sklizně a výnosové údaje.
(dotace 2/0)
9.Vinohradnictví a jeho význam, současný stav a perspektivy, zákon 321 / 2004 o vinohradnictví a vinařství. (dotace 2/0)
10.Biologie révy vinné, životní děje révy vinné ve vztahu k podmínkám prostředí, fenologické fáze. (dotace 2/0)
11.Ekologické faktory a jejich vliv na růst a plodnost a vývoj révy vinné. Výběr stanoviště a jeho hodnocení. (dotace 2/0)
12.Postup při založení vinice, úprava pozemku, příprava půdy, zásobní hnojení, výsadbový materiál, doba a technika výsadby, celková agrotechnika, zásady obnovy vinic. (dotace 2/0)
13.Hospodářské rozdělení ovocných druhů, morfologické znaky, jejich rozlišení, rozmístění
plodných útvarů, zvláštnosti vegetativních a generativních orgánů, jádrovin, peckovin, skořápkatého, drobného ovoce.
(dotace 0/1)
14.Generativní, vegetativní způsoby množení ovocných druhů. Získávání osiva, stratifikace, výsev. Vegetativní způsoby množení, štěpování, očkování, roubování.
Podnože ovocných druhů, jejich význam a použití. Školkařská výroba, postup dopěstování výsadbového materiálu v jednotlivých létech.
(dotace 0/1)
15.Řez a tvarování ovocných druhů. Rozdělení řezu. technika řezu, doba řezu, používané nářadí. Praktické provedení. (dotace 0/1)
16.Sadba zelenin, předpěstování zeleninové sadby, způsoby výroby, balíčkovaná sadba, minisadba, rašelinové kořenáče, osivo zelenin, charakteristika osiva. (dotace 0/1)
17.Netkané textilie, charakteristika netkaných textilií, jejich výhody, praktické použití. Jiné možnosti jejich využití (zakrývání foliovníků, ochrana semenářských porostů, prodloužení doby kvetení řezaných květů apod.). (dotace 0/1)
18.Výroba hub - žampionů, hlívy ústřičné, výroba substrátu, pasterizace, kondicionalizace, očkování substrátu, sadba. (dotace 0/1)
19.Jakost zeleniny, požadavky na kvalitu jednotlivých druků zelenin. (dotace 0/1)
20.Morfologie révy vinné. Rozdělení orgánů, podzemní, nadzemní, zdřevnatěné, nezdřevnatěné, zjišťování vyzrálosti, plodnosti oček, koeficient plodnosti. (dotace 0/1)
21.Množení révy vinné, štěpování, štěpování ruční, strojky, termín štěpoivání, parafinace, stratifikace, révová školka, třídění, skladování sazenic. (dotace 0/1)
22.Řez révy vinné, rozdělení řezu podle období, podle způsobu, řez ruční, řez mechanizovcaný. Odstranění přebytečného dřeva, udržení architektury keře, regulace plodnosti. (dotace 0/1)
23.Odrůdy révy vinné, stolní, moštové pro bílá, červená vína. Odrůdy interspecifické, jejich charakteristika, význam pro pěstování. Zápočet. (dotace 0/1)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Rozšířit mezioborový pohled na odbornou problematiku
-Znalost pěstebních opatření
-Znalosti o technologiích dopěstování sadebního materiálu
-Znalosti technologie pěstování užitkových zahradnických plodin

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet je získán na základě aktivní účasti na cvičeních (minimálně 80% účast), determinace dormantních větví ovocných dřevin (nezbytné poznat alespoň 8 vzorků z 10), identifikace osiva zeleninových druhů (nezbytné poznat alespoň 8 vzorků z 10)a po úspěšném absolvování zápočtového testu (správnost min. 60%). Předmět je ukončen ústní zkouškou, při které student zodpovídá 2 náhodně vylosované otázky - jedna z trvalých kultur (vinohradnictví nebo ovocnictví), druhá ze zelinářství. Student musí správně odpovědět minimálně ze 60% na obě otázky.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení14 h
práce v terénu4 h
Samostudium
příprava na zkoušku20 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test8 h
Celkem84 h

Základní literatura
  • PETŘÍKOVÁ, K. a kol. Zelenina: pěstování, ekonomika, prodej. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2006. 240 s. ISBN 80-86726-20-7.
  • BLAŽEK, J. Pěstujeme slivoně. 1. vyd. Praha: Brázda, 2005. 231 s. ISBN 80-209-0336-4.
  • DOKOUPIL, L. -- JAN, T. -- NESRSTA, D. Přehledy odrůd 2007 Ovoce. Brno: UKZUZ, 2007. 192 s. ISBN 978-80-7401-001-9.
  • NEČAS, T. Pěstujeme hrušně a kdouloně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 104 s. 99. ISBN 978-80-247-2500-0.
  • Biology of apples and pears. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. 488 s. Biology of horticultural crops. ISBN 0-521-38018-9.
  • PAVLOUŠEK, P. Pěstujeme stolní odrůdy révy vinné. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 104 s. ISBN 978-80-247-2787-5.
  • PAVLOUŠEK, P. Encyklopedie révy vinné. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 316 s. ISBN 978-80-251-2263-1.
  • KRAUS, V. -- FOFFOVÁ, Z. -- VURM, B. Nová encyklopedie českého a moravského vína. : 2. díl. Praha: Praga Mystica, 2008. 311 s. ISBN 978-80-86767-09-32.
Doporučená literatura
  • Blažek, J. a kol., Ovocnictví, ČZS Květ, praha 1998, ISBN 80-85263-33-3, 379 s.
  • Malý, I. a kol., Polní zelinářství, Agrospoj, Těšnov Praha, 1998, 196 s.