Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Lesnictví
Kód předmětu:LES
Název v jazyce výuky:Lesnictví
Název česky:Lesnictví
Název anglicky:Forestry
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 2/1
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2016/2017 - ZF
Vyučující:doc. Ing. Milan Rajnoch, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:(Botanika II nebo Botanika pro ZAKA II) nebo Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Poznatky o vývoji lesa, vztah lesního hospodářství a ostatních prvků systému životního prostředí člověka, hodnocení vlastností stromů a porostů, seznámení se se základními činnostmi v lesním hospodářství, využívání poznatků z lesnictví v zahradní a krajinářské tvorbě.
Obsah předmětu:
1.Základni lesnické pojmy (dotace 2/0)
2.Vývoj lesa a vztahu člověka k lesu (dotace 2/0)
3.Právní normy v lesnictví (dotace 2/0)
4.Lesní hospodářství v systému životního prostředí člověka (dotace 2/0)
5.Základy tvorby a pěstení lesů (dotace 4/3)
a.Struktura lesních porostů
b.Úprava porostní struktury
c.Hlavní typy mikroklimatu v lese

6.Pěstební soustavy (dotace 6/4)
a.Zakládání lesa
b.Pěstení lesů
c.Volba pěstební techniky

7.Hospodářská soustava a tvary lesa (dotace 4/5)
a.Hospodářské soubory

8.Lesní hospodářské plány/osnovy (dotace 2/0)
9.Výtah z použitých lesnických disciplín (dotace 4/0)
10.Taxon Web -- seznámení studentů s využitím webového portálu ve výuce, při studiu sortimentů rostlin.
Toto téma bylo do výuky zařazeno v rámci realizace OPVK projektu: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
(dotace 0/0)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-etické závazky
-interpersonální dovednosti
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-odhodlání k úspěchu
-podnikatelský duch
-pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost kritiky a sebekritiky
-schopnost organizace a plánování
-schopnost práce v mezinárodním kontextu
-schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-schopnost rozhodovat
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-schopnost vedení
-tvorba projektů a jejich management
-týmová práce
-uvědomění si konceptu kvality
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti
-znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
-znalost ekologických základů pěstování lesa
-Znalost pěstebních opatření
-znalost praktických postupů zakládání, pěstování a obnovy lesů
-znalost teoretických východisek pěstování lesa
-Znalost vlastností rostlinného materiálu
-Znalost vlastností stavebních materiálů a konstrukcí

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:zkouška -- zahrnuje obsah probrané látky
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška28 h
cvičení14 h
odborná exkurze8 h
konzultace12 h
Samostudium
příprava na zkoušku54 h
zpracování protokolů24 h
Celkem140 h

Základní literatura
  • JURČA, J. Pěstění lesů. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1988. 293 s.
  • TESAŘ, V. Pěstění účelových lesů: (přednášky). 1. vyd. Brno: VŠZ, 1989. 160 s.
  • PRŮŠA, E. Pěstování lesů na typologických základech. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2001. 593 s. ISBN 80-86386-10-4.
  • VACEK, S. -- POLENO, Z. Pěstování lesů I. (Ekologické základy pěstování lesů). Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2007. 315 s. ISBN 978-80-87154-07-6.
  • VACEK, S. -- POLENO, Z. Pěstování lesů II. (Teoretická východiska pěstování lesů). Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2007. 463 s. ISBN 978-80-87154-09-0.
  • POLENO, Z. -- VACEK, S. -- PODRÁZSKÝ, V. a kol. Pěstování lesů. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2009. 951 s. ISBN 978-80-87154-34-2.
Doporučená literatura
  • JURČA, J. Lesní hospodářství.