Studijní programy / N-ZKA Zahradní a krajinářská architektura / Systémy CAD
Kód předmětu:CAD
Název v jazyce výuky:Systémy CAD
Název česky:Systémy CAD
Název anglicky:CAD systems
Způsob ukončení a počet kreditů:zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:prezenční, 0/2
(prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:LS 2016/2017 - ZF
Vyučující:Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D. (cvičící, garant, tutor, zkoušející)
Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit s principy kreslení a modelování v programu AutoCAD. Vytvářet projekty. Využít získaných poznatků v odborných předmětech (ateliéry, krajinné plánování, krajinná ekologie, atd.)
Obsah předmětu:
1.Uživatelské rozhraní AutoCADu. (dotace 0/4)
a.Kreslící metody, editační metody a výběrové množiny.
b.Meze, hladiny, typy čar.
c.Šrafovací vzory a popisy.
d.Textové styly, písmo.
e.Kótovací styly, kotovaní.
f.Seznámení s digitálními dokumenty pořízených v rámci projektu OPVK. (MAASZ-LÜBECK, 1926, Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084)

2.Konstrukční nástroje. (dotace 0/4)
a.Konstrukce pomocí uzlových bodů, posun, zrcadlení a pole.
b.Konstrukce květinového záhonu. Vektorizace složitějších tvarů.

3.Knihovna prvků. (dotace 0/6)
a.Definice a tvorba bloků.
b.Atributy.
c.Export a import atributů.
d.Externí reference.
e.Praktické využití bloků pro tvorbu vlastní knihovny. Knihovny na internetu.

4.Projekt řešeného území. (dotace 0/8)
a.Zpracování různých typů podkladových dat (katastrální mapa, souřadnice JTSK apod.)
b.Vytvoření celkové situace.
c.Využití vlastní knihovny prvků, včetně bloků s atributy.
d.Kontingenční tabulka pro zpracování seznamu použitých rostlin.

5.Tisk. (dotace 0/2)
a.Výkresový prostor.
b.Popisky, tabulky, legenda.

6.3D modelování. (dotace 0/4)
a.Pohledy a práce ze souřadnicovým systémem.
b.Tvorba a modifikace těles.
c.Tvorba a modifikace ploch.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost organizace a plánování
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-týmová práce
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost tisku projektové dokumentace v měřítku.
-Schopnost vytvořit projektovou dokumentaci.
-Znalost práce v CAD 2D
-Zpusobilost zpracovat projekt v CAD 2D.

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zápočet - 2D projekt rodinné zahrady nebo parku. Využití vlastní knihovny prvků pro vytvoření celkové situace. Pro vytvoření osazovacího plánu a rozpisky využít bloků s atributy. Projekt obsahuje dvě rozvržení (výkresy) s celkovou situací řešeného území a osazovací a vytyčovací plán.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
cvičení28 h
Samostudium
příprava na průběžné hodnocení28 h
zpracování projektů28 h
Celkem84 h

Základní literatura
  • FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD Release 14. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2003. 399 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7226-440-0.
Doporučená literatura
  • ZIKEŠ, J. Učebnice AutoCADu. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 1996. 187 s. ISBN 80-85828-57-X.
  • OMURA, G. AutoCAD 2002. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 1093 s. Profesional. ISBN 80-247-0339-4.
  • AutoCAD Release 12. Brno: CCB, 1992. 199 s.
  • FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2000. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1999. 13 s. ISBN 80-7226-229-7.
  • FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. Učebnice AutoCAD 2002. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. 364 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7226-679-9.
  • MAASZ-LÜBECK, H. Kleine und grosse Gärten : aus der Werkstatt eines Gartengestalters : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. Frankfurt an der Oder: Trowitzsch & Sohn, 1926. 259 s.
  • Lattenberg L. Autocad - align. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
  • Lattenberg L. Autocad - měřítko při tisku. Mendelova univerzita: Brno 2013. Video. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
  • Lattenberg L. Uchopovací režimy v Autocadu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.