Studijní programy / N-ZOO Zootechnika / Konzervace a skladování krmiv
Kód předmětu:KSK
Název v jazyce výuky:Konzervace a skladování krmiv
Název česky:Konzervace a skladování krmiv
Název anglicky:Preservation and Storage of Forage
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(Jeden ECTS kredit odpovídá 28 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:Prezenční studium: 2/2
(Prezenční studium: počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:Čeština
Typ studia:magisterský; magisterský navazující
Semestr:ZS 2011/2012 - AF
Vyučující:prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Ivo Vyskočil (cvičící)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Předmět je určen pro studenty, kteří si mají osvojit znalosti a dovednosti principů technologie konzervace objemných krmiv, skladování a hlavních způsobů úprav na základě nejnovějších dostupných poznatků.
Obsah předmětu:
1.Obecné způsoby a principy konzervace krmiv (dotace 6/0)
a.Základní terminologie a technologické faktory
b.Technické faktory a jejich vliv na kvalitu krmiv.

2.Mikrobiologie a biochemie silážování (dotace 4/0)
a.Specifika a úloha epifytní mikroflóry
b.Mikrobálně-technologická charakteristika hlavních skupin mikroorganismů a jejich vliv na kvalitu fermentace
c.Fáze fermentace a činnost jednotlivých skupin mikroorganismů

3.Silážní aditiva a aerobní stabilita siláží (dotace 4/0)
a.Rozdělení a princip účinku jednotlivých skupin silážních aditiv
b.Vliv aditiv a způsobu odběru siláží na aerobní stabilitu

4.Sklady a hodnocení kvality siláží (dotace 2/0)
a.Silážní žlaby, věže a plata, skladování siláží v PE vacích a v obalovaných balících

5.Silážování hospodářsky významnných druhů pícnin a krmiv (dotace 6/0)
a.Silážování kukuřice a obilovin
b.Silážování víceletých bílkovinných pícnin a zbytků potravinářského průmyslu

6.Dosoušení a skladování sena a okopanin (dotace 3/0)
a.Principy naskladňování a dosoušení krmiv, samozáhřevu krmiv
b.Protipožární opatření a platné legislativní směrnice

7.Základní úpravy objemných krmiv (dotace 3/0)
a.Fyzikální,chemické a biologické úpravy krmiv

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-odhodlání k úspěchu
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost vedení
-týmová práce
-základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
-Bilance krmiv na farmě
-Sestavit krmný plán pro prasata
-Sestavit krmný plán pro skot
-Schopnost poradit pro podnikatele ve výživě zvířat
-Znalost skladování krmiv
-Znalost zásady aplikace konzervačních aditiv a principy jejich účinků
-Znalosti technologie pro výrobu silážovaných krmiv
-Znalosti zásad managementu uskladnění a dosoušení sena

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Zkouška
Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemnou část představuje test ve formě otázek a krátkých odpovědí. Min. úspěšnost 60%.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška24 h
cvičení24 h
odborná exkurze8 h
Samostudium
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava na průběžný test20 h
příprava prezentace10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe12 h
zpracování projektů10 h
Celkem168 h

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDOLEžAL, P. a kol.Konzervace, skladování a úpravy objemných krmiv : (přednášky)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200680-7157-993-9
ZJAKOBE, P. a kol.Konzervace krmivPrahaSZN1987
DJ.M.WILKINSON Silage. Chalcombe Publicátions, Lincoln, 2005, 254 s.
DZeman, L. a kol.: Výživa a krmení hospodářských zvířat. Profi Press, Praha, 2006, 360 s. ISBN 80-86726-17-7.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura