Studijní programy / N-FYTO Fytotechnika / Genetika rostlin
Kód předmětu:GERO
Název v jazyce výuky:Genetika rostlin
Název česky:Genetika rostlin
Název anglicky:Plant Genetics
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(Jeden ECTS kredit odpovídá 28 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:Prezenční studium: 2/2
(Prezenční studium: počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:Čeština
Typ studia:magisterský navazující; doktorský
Semestr:ZS 2012/2013 - AF
Vyučující:doc. Ing. Jan Bednář, CSc. (přednášející)
Ing. Milena Musilová (cvičící)
Ing. et Ing. Jana Ondroušková (cvičící)
MVDr. Ing. Václav Trojan (cvičící)
Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Genetika 1 nebo Genetika F nebo Státní bakalářská zkouška
Zaměření předmětu:Získání souboru znalostí teoretického a faktického charakteru, které slouží k prohloubení znalostí, dovedností a kompetencí základního kurzu genetiky (Genetika F /GENF/) se specifikací na rostlinné objekty. Získání souboru teoretických a praktických znalostí (formou praktických laboratorních úloh) genetické determinace speciálních otázek genetiky agronomicky významných plodin jako teoretický základ šlechtění rostlin. Absolvováním předmětu student získá specializované dovednosti a bude schopen samostatně řídit složité odborné a technické činnosti a nést za ně odpovědnost.
Obsah předmětu:
1.Modelové rostliny. Rozmnožování a jeho genetické aspekty. Struktura rostlinného genomu. (dotace 2/2)
2.Mutace genové, chromozomové, mnohočetný alelismus, mutageneze u zemědělsky významných plodin. Genomové mutace. Štěpení polyploidů. Indukce, detekce, využití polyploidů. (dotace 2/2)
3.Samčí sterilita a její genetické mechanismy. Inkompatibilní systémy vyšších rostlin. Techniky explantátových kultur, genetická nestabilita, somaklonální variabilita. (dotace 4/4)
4.Genetika bílkovin. POlymorfizmus zásobních bílkovin rostlin. Využití polymorfizmu bílkovin jako genetických markerů. (dotace 2/2)
5.Molekulární markery a jejichy využití v charakterizaci genomu a ve šlechtění. (dotace 2/4)
6.Evoluce genomů pšenice. Genetické aspekty rodu Triticum. Geneticko-šlechtitelské programy vntrodruhové, mezidruhové a mezirodové hybridizace. (dotace 2/2)
7.Genetika rezistence rostlin. Genetické zdroje rezistence, tvorba rezistentních odrůd. (dotace 2/2)
8.Ochrana genofondu. Význam, organizace, metody uchování genetického materiálu. Genové banky. (dotace 2/2)
9.Genové inženýrství. Metody genového inženýrství, geneticky modifikované organismy. (dotace 4/2)
10.Transgenní rostliny odolné proti herbicidům, hmyzím škůdcům, se zlepšenými vlastnostmi rostlinných produktů. Legislativní zásady pro práci s GMO. (dotace 2/2)

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-kapacita k učení se
-kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-odhodlání k úspěchu
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost aplikace znalosti v praxi
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-schopnost řešit problémy
-schopnost samostatné práce
-vědecko-výzkumné dovednosti
-základní profesní znalosti
-základní všeobecné znalosti
-základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
-Dovednosti spojené s molekulárně genetickými metodami u rostlin
-Schopnost aplikace specifických aspektů genetiky zemědělsky významných plodin
-Schopnost kritického hodnocení vědeckých informací
-Schopnost plánovat a provádět experimentální práce
-Schopnost prezentovat experimentální výsledky
-Znalost molekulární podstaty dědičnosti u rostlin
-Znalost vlivu prostředí na genetickou informaci u rostlin (abioticky a biotický stres)
-Znalosti sofistikovaných laboratorních instrumentálních metod

Typ předmětu:volitelný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Písemná zkouška (30 min.) s min. počtem bodů 10 ze 17 bodů (60% z celkové známky). Předmět je ukončen ústní zkouškou (40% celkové známky). Body z obou částí jsou nutné pro úspěšné ukončení zkoušky.
Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné napsat na 60% dva průběžné testy (3 z 5). Testy budou psány 6. a 12. týden. Účast na psaní průběžných testu a praktických cvičeních je povinná.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška24 h
cvičení10 h
laboratorní práce16 h
odborná exkurze8 h
konzultace10 h
Samostudium
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžný test30 h
zpracování protokolů10 h
Celkem168 h

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBEDNář, J. -- VYHNáNEK, T.Genetika rostlinBrnoMendelova zemědelská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-814-2
ZBEDNář, J. -- VYHNáNEK, T. -- JEDLIčKOVá, D.Cvičení z genetiky rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně199980-7157-388-4
ZŘEPKOVá, J. -- RELICHOVá, J.Genetika rostlinBrnoMasarykova univerzita200180-210-2736-3
DHRAšKA, Š.Genetika rastlínBratislavaPríroda199080-07-00238-3
DHRAšKA, Š. -- MARšáLEK, L. -- BARTOš, P.Špeciálna genetika poľnohospodárskych rastlín : vysokoškolská učebnica pre vysoké školy poľnohospodárskeBratislavaPríroda198980-07-00022-4
DONDřEJ, M.Genové inženýrství kulturních rostlinPrahaAcademia199280-200-0310-X
DONDřEJ, M. -- DROBNíK, J.Transgenoze rostlinPrahaAcademia200280-200-0958-2
DBEDNář, J.Základy genového inženýrství rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita200080-7157-470-8
DSEMAN, I.Biotechnologické metódy v šlachtění polných plodínBratislavaPríroda199080-07-00237-5
DCRONK, Q. C. B. -- BATEMAN, R. M.Developmental genetics and plant evolutionLondonTaylor & Francis20020-415-25791-3
DFRANKEL, O. H. -- BENNETT, E. a kol.Genetic resources in plants - their exploration and conservationOxfordBlackwell Scientific Publiations1970
DSINGH, R. J.Plant cytogeneticsBoca RatonCRC Press20020-8493-2388-6
DHUGHES, M. A.Plant Molecular GeneticsEssexLongman19960-582-24730-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura