Studijní programy / B-TP Chemie a technologie potravin / Anatomie a fyziologie rostlin
Kód předmětu:AFYR
Název v jazyce výuky:Anatomie a fyziologie rostlin
Název česky:Anatomie a fyziologie rostlin
Název anglicky:Plant Anatomy and Physiology
Způsob ukončení a počet kreditů:zkouška (6 kreditů)
(Jeden ECTS kredit odpovídá 28 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka:Prezenční studium: 2/2
(Prezenční studium: počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky:Čeština
Typ studia:bakalářský
Semestr:ZS 2011/2012 - AF
Vyučující:Ing. Jozef Balla, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jarmila Blažková, CSc. (cvičící)
Dr. Ing. Helena Fišerová (cvičící)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Kalousek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Samuel Lvončík (zkoušející)
Ing. Petra Štěpánková, Ph.D. (zkoušející)
MVDr. Ing. Václav Trojan (cvičící)
Výchozí předměty:žádné
Zaměření předmětu:Seznámit studenta se stavbou organismu vyšších rostlin od buněčné úrovně až po úroveň celého organismu a s jejich fyziologickými funkcemi s důrazem na uplatnění teoretických poznatků v praktické činnosti. Student získá znalosti o stavbě rostlinného organismu na úrovni buněk, pletiv a orgánů, jejich funkcí a vzájemné souvislosti fyziologických procesů v celistvé rostlinně. V praktických cvičeních nabude tyto dovednosti: příprava preparátů pro mikroskopická pozorování, práce se světelným mikroskopem, ovládání laboratorních přístrojů pro sledování základních fyziologických procesů, zaznamenávání pozorování formou protokolů a jejich hodnocení, prezentace získaných výsledků.
Obsah předmětu:
1.Buňka (dotace 2/2)
a.Prokaryotická a eukaryotická buňka.
b.Živočišná buňka. Rostlinná buňka. Buňka hub
c.Látkové složení rostlinné buňky
d.Stavba rostlinné buňky
e.Buněčné organely, struktura a funkce.

2.Buňka (dotace 2/2)
a.Stěna buněčná
b.Interceluláry
c.Dělení buňky, mitoza

3.Pletiva (dotace 1/1)
a.Všeobecná charakteristika pletiv
b.Rozdělení pletiv podle tvaru buňky a tloušťky buněčné stěny
c.Rozdělení pletiv podle funkce

4.Pletiva a respirace (dotace 2/2)
a.Pletiva meristematická
b.Pletiva krycí - primární, sekundární
c.Respirace

5.Pletiva a příjem a vedení vody (dotace 2/2)
a.Rhizodermis
b.Pletiva vodivá - primární, sekundární
c.Příjem a vedení vody

6.Minerální výživa (dotace 1/1)
a.Prvky makrobiogenní a mikrobiogenní
b.Příjem a transport prvků
c.Význam optimálních, suboptimální a supoeroptimálních koncetrací

7.Výměna plynů (dotace 1/1)
a.Pletiva provětrávací
b.Pletiva vyměšovací
c.Transpirace. Měření traspirace
d.Gutace

8.Fotosyntéza a ukládání jejich produktů (dotace 2/2)
a.Pletiva asimilační
b.Fotosyntéza, průběh, ovlivnění fotosyntézy podmínkami prostředí, měření fotosyntézy
c.Fotorespirace
d.Pletiva zásobní

9.Kořen (dotace 1/1)
a.Funkce kořene
b.Primární stavba (nahosemenné, dvouděložné, jednoděložné)
c.Sekundární stavba (nahosemenné, dvouděložné)
d.Metamorfózy

10.Stonek (dotace 1/1)
a.Funkce stonku
b.Primární stavba (nahosemenné, dvouděložné, jednoděložné)
c.Sekundární stavba (nahosemenné, dvouděložné)
d.Větvení stonku
e.Metamorfózy.

11.List a pupen (dotace 1/1)
a.Funkce
b.Stavba a tvar
c.Metamorfózy
d.Stavba květu - květní lůžko, květní obaly, tyčinka, pyl, pestík, vajíčko, zárodečný vak.
e.Květenství - racemozní, cymozní, jednoduchá, složená - základní typy.

12.Květ (dotace 1/1)
a.Funkce
b.Stavba
c.Květenství

13.Růstové látky (dotace 3/3)
a.Auxiny.
b.Cytokininy.
c.Gibereliny.
d.Brassinosteroidy.
e.Kyselina abscisová.
f.Etylen.
g.Umělé růstové látky Herbicidy.

14.Kvetení a pohlavní rozmnožování rostlin (dotace 1/1)
a.Fotoperiodismus.
b.Opylení.
c.Dvojité oplození.

15.Semeno a plod (dotace 1/1)
a.Stavba.Vývin.
b.Klasifikace plodů.
c.Klíčení.
d.Dormance semen.

16.Celistvost rostlin (dotace 2/2)
a.Růst
b.Vývoj
c.Korelace
d.Dormance
e.Regenerace.
f.Heterotrofie.
g.Pohyby rostlin.

Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
-kapacita k učení se
-schopnost analýzy a syntézy
-schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce

Oborově specifické kompetence:
-Schopnost orientace v problematice anatomie a fyziologie rostlin
-Schopnost posuzovat vliv fyziologických procesů na interakci rostlin a prostředí
-Schopnost posuzovat vliv fyziologických procesů na rostlinné produkty
-Zkušenosti s prováděním pokusů zabývajících se fyziologickým procesy
-Znalost fyziologických procesů probíhajících v rostlinách
-Znalost struktury rostlin od buňky, přes pletiva po orgány

Typ předmětu:povinný
Ročník:Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže:Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia:žádné
Požadavky na ukončení:Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné absolvovat cvičení a úspěšně složit zkoušku. Úspěšné absolvování cvičení vyžaduje účastnit se cvičení (tolerují se max. 2 omluvené absence), vypracování protokolů z probíraných témat a získání nejméně 66% maximálního počtu bodů ze tří průběžných písemných testů. Zkouška se skládá z krátkého písemného testu (10 otázek). 66% bodů z maximálního počtu opravňuje přistoupit k ústní části zkoušky. Ústní část zkoušky se skládá ze tří náhodně vybraných otázek. Otázky odpovídají tématům sylabu. Úspěšné absolvování předpokládá alespoň 50% znalost daných otázek.
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže)
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
přednáška24 h
laboratorní práce24 h
konzultace4 h
Samostudium
příprava na zkoušku70 h
příprava na průběžné hodnocení6 h
příprava na průběžný test20 h
zpracování protokolů20 h
Celkem168 h

TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPROCHáZKA, S. a kol.Botanika : morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
DMAUSETH, J. D.Botany : a introduction to plant biologySudbury, MassachusettsJones and Bartlett20030-7637-2134-4
DHOPKINS, W. G.Introduction to plant physiologyNew YorkJohn Wiley & Sons19990-471-19281-3
DFITTER, A. -- HAY, R. K. M.Environmental physiology of plantsSan DiegoAcademic Press20020-12-257766-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura